Found: 611  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
496
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอธิบายกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ สุเนติ คงเทพ และนันทชัย รักษ์จินดา.
ชื่อผู้แต่งนันทชัย รักษ์จินดา, ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ [ม.ป.พ.] 2561
เลขเรียกKPT3336 ส821 2561,346.04675 ส455อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
497
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์ท่านผู้หญิงประสานสุวรรณ สุวรรณรัฐ แม่--ผู้เป็นที่รัก ครอบครัวสุวรรณรัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
498
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอยุธยา = Discovering Ayutthaya ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2561
เลขเรียกDS589.A9 อ312 2561,959.3023 อ944
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
499
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่ามาอยู่กับกุ้ง เล่ม 1 theneoclassic, เขียน.
ชื่อผู้แต่งเดอะนีโอคลาสสิก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
500
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าเรียกฉันว่านังแพศยา = I didn''t kill my husband หลิวเจิ้นอวิ๋น, เขียน ; ศุณิษา เทพธารากุลการ, แป...
ชื่อผู้แต่งศุณิษา เทพธารากุลการ, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียกน ห289อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
501
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างไร = How to design portfolios ดนัย เรียบสกุล.
ชื่อผู้แต่งดนัย เรียบสกุล
พิมพลักษณ์พิษณุโลก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561
เลขเรียกHF 5735 ด123อ,371.26 ด1511อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
502
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอะไรอยู่ในถ่านหิน? ฐิตินันท์ ศรีสถิต, เขียน ; กานต์ ทัศนภักดิ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกานต์ ทัศนภักดิ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี มูลนิธิบูรณะนิเวศ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
503
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตลักษณ์เอกสาร วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.
ชื่อผู้แต่งณีรนุช แมลงภู่, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
เลขเรียกHA39 .ป63 2561,323.6 ป357อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
504
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาจารย์เป๋งถามตรงขงเบ้ง อาจารย์เป๋ง สามก๊กตั้งวงเล่า.
ชื่อผู้แต่งอาจารย์เป๋ง สามก๊กตั้งวงเล่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ปันปัญญา พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียก895.13 อ599อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
505
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอายุความ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
506
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารมณ์และการจัดการความเครียด = Emotion and stress management จุฑามาศ แหนจอน.
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี เก็ทกู๊ดครีเอชั่น 2561
เลขเรียกPL4202.2 ส828 2561,W74 น666 2561,152.4 จ432อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
507
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาหารจานเส้น / ม.ล.อุบล ดีสวัสดิ์ ; แดง เก้าแสน, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งอุบล ดีสวัสดิ์, ม.ล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียก641.59593 อ832อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
508
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีลอน มัสก์ อัจฉริยะผู้สร้างอาณานิคมบนดาวอังคาร โอลิเวีย ลองเกรย์, เขียน ; อรดา ลีลานุช, แปลและเรียบ...
ชื่อผู้แต่งลองเกรย์, โอลิเวีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊คส์ 2561
เลขเรียกHC102.5.M88 ล151อ 2561,650.1 ล151อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
509
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอีลอน มัสก์ แอชลี แวนซ์, เขียน ; จินดารัตน์, แปล.
ชื่อผู้แต่งแวนซ์, แอชลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ช็อร์ตคัต 2561
เลขเรียกHC102.5.M88 ว83 2561,923.8 ว941อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
510
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านก่อนแก่ ดูแลก่อนป่วย : วิถีทางห่างไกลโรค ด้วยศาสตร์ชะลอวัย
ชื่อผู้แต่งมงคล แก้วสุทัศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยร่มเกล้า, 2561
เลขเรียกRA 776 ม114อ,WT104 ม114อ 2561,613 ม122อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา