Found: 612  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
481
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมีน้อยโคอาล่าอาบน้ำ นาร์เดีย แบร์คาน, เรื่อง ; อเล็กซี เนสม์, ภาพประกอบ ; พ.พิม และ ชุลีพร สุสุวรรณ...
ชื่อผู้แต่งแบร์คาน, นาร์เดีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อักษรา ฟอร์ คิดส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
482
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมีน้อยโคอาล่าไปเที่ยวฟาร์ม นาร์เดีย แบร์คาน, เรื่อง ; อเล็กซี เนสม์, ภาพประกอบ ; พ.พิม และ ชุลีพร ส...
ชื่อผู้แต่งพ.พิม, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อักษรา ฟอร์ คิดส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
483
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหยดเลือด จารึก และแท่นพิมพ์ : ว่าด้วยความรู้/ความจริงของชนชั้นนำสยาม พ.ศ.2325-2411 ทวีศักดิ์ เผือกสม...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ พสุธารชาติ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ Illuminations Editions 2561
เลขเรียกDS579.1 .ท56 2561,959.303 ท228ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
484
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลอดจอมดูด Aiko Tachibana, เขียน ; Shin Sasaki, ภาพประกอบ ; กัลปพฤกษ์ คงศัตรา, แปล.
ชื่อผู้แต่งทะชิบะนะ, อะอิโกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์คิดดี้ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
485
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = Principles of international business management สมชนก (คุ้มพันธุ์...
ชื่อผู้แต่งสมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2561
เลขเรียกHD60.4 ส237ห 2561,382 ส237ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
486
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ณิรดา เวชญาลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งณิรดา เวชญาลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกLB3013 ณ-ห 2561,371.1024 ณ374ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
487
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ / ชื่นจิตรกองแก้ว
ชื่อผู้แต่งชื่นจิตร กองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกRA 776.9 ช592ห,WB330 ช592ห 2561,615.58 ช315ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
488
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการและการปฏิบัติ : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย / จตุรงค์ เหมรา.
ชื่อผู้แต่งจตุรงค์ เหมรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกGV 443 จ138ห,613.71 จ138ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
489
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการและการประยุกต์เภสัชจลศาสตร์คลินิก บราลี ปัญญาวุธโธ.
ชื่อผู้แต่งบราลี ปัญญาวุธโธ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โอ.เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์ 2561
เลขเรียกQV38 บ214ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
490
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [2561]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
491
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย = Land snails the invaluable bio-resources for...
ชื่อผู้แต่งจิรศักดิ์ สุจริต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนัยสนุนการวิจัย 2561
เลขเรียกQL430.4 จ513 2561,594.3 จ513ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
492
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวแตงโม = SLOW BUT GROW องอาจ ชัยชาญชีพ.
ชื่อผู้แต่งองอาจ ชัยชาญชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เป็ดเต่าควาย 2561
เลขเรียกPZ90.ท9 อ25ห65 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
493
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ณัฐ อุดมพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งณัฐ อุดมพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซินแทรกซ์พลัส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
494
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้วยน้ำพุ : บทบันทึกกรณีพิพาทด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมระหว่างชาว ต.น้ำพุ อ.เมือง และ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ....
ชื่อผู้แต่งกานต์ ทัศนภักดิ์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิบูรณะนิเวศ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
495
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์กรที่ทุกคนสร้างกำไร Naoyuki Morita, เขียน ; วิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช, แปล.
ชื่อผู้แต่งนะโอยูกิ, โมริตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สุขภาพใจ 2561
เลขเรียกHD37 น441 2561,658 น118อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา