Found: 613  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
406
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยิ่งเรียนสูงเรียนเก่ง ยิ่งต้องเร่งปรับตัว Kato Toshinori, เขียน ; อังคณา รัตนจันทร์, แปล.
ชื่อผู้แต่งโทะชิโนะริ, คะโตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อินสปายร์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
407
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธการวอเตอร์ลู = The battle of Waterloo / ปัญญ์ อนันต์สกุลวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งปัญญ์ อนันต์สกุลวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2561.
เลขเรียกDC242 ป523 2561,940.282 ป523ย 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
408
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุ่งจริงหรือแค่คิดไปเอง = Make time : how to focus on what matters every day Jake knapp และ John zer...
ชื่อผู้แต่งนวบุศย์ กิจกอบชัย, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เฮิร์ด เวิร์ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
409
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คณะวิชาการ The justice group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ พิมพ์อักษร [2561]
เลขเรียกKPT2110 ร155 2561,342 ค1411ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
410
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้ทุกเรื่องไวน์ Rhie, Won-Bok, ผู้เขียน ; นริศรา ไตรบุตร, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งรี, วอนบก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
เลขเรียกTP548 .ร652 2561,641.22 ร3ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
411
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยยิ้มและน้ำตาของหัวใจ ปิงซิน, ผู้เขียน ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, แปล.
ชื่อผู้แต่งปิงซิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
413
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการขนส่ง = Transportation system จิตติชัย รุจนกนกนาฏ.
ชื่อผู้แต่งจิตติชัย รุจนกนกนาฏ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกHE151 จ-ร 2561,380 จ422ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
414
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการสอนอัจฉริยะ = Intelligent tutoring system / ธงชัย เส็งศรี.
ชื่อผู้แต่งธงชัย เส็งศรี
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : นวมิตรการพิมพ์, 2561
เลขเรียก371.334 ธ122ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
415
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีศึกษา ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์) / จิราพัชร กันหา, ปณิสต...
ชื่อผู้แต่งจิราพัชร กันหา
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
416
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักษ์ ราตรี อธิษฐาน.
ชื่อผู้แต่งราตรี อธิษฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
417
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร [2561]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
418
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากดอกกระเจี๊ยบแดง =The development packaging of fres...
ชื่อผู้แต่งกรวิทย์ ต่ายกระทึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
419
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยแนวทางการเพื่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ผลิตเครืองปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังง...
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ฝรั่งทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
420
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายละเอียดตัดสินความสำเร็จ หลิว หย่ง เซิง, ผู้เรียบเรียง ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งวันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, ผู้แปล
พิมพลักษณ์นนทบุรี วารา พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกBF 637 .S8 ห171 2561 v.4,158 ห337ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา