Found: 613  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
346
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของปร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
347
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าร้านหนังสือ = A acusal factors affecting loyalty ...
ชื่อผู้แต่งลลิตา พ่วงมหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
348
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสำเร็จทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี : ...
ชื่อผู้แต่งพิศุทธิภา เมธีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
349
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฎิหาริย์แห่งการหยุดคิด พศิน อินทรวงศ์, เรื่อง; na-ru, วาด
ชื่อผู้แต่งพศิน อินทรวงศ์
พิมพลักษณ์อมรินทร์ธรรมะ กรุงเทพมหานคร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
350
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฎิหาริย์แห่งความเงียบ พศิน อินทรวงค์.
ชื่อผู้แต่งพศิน อินทรวงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์ธรรมะ 2561
เลขเรียก294.3444 พ479ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
351
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปิยกษัตริย์ : เส้นทางสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รับธรรมนูญเดนมาร์ก, 1849 ไชยันต์ ไชยพร.
ชื่อผู้แต่งไชยันต์ ไชยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา (โครงการจัดพิมพ์คบไฟ) 2561
เลขเรียกDL 217 ช96 2561,321.87 ช941ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
353
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผมจะสอนให้คุณรวย = I will teach you to be rich/ รามิตร เศรษฐี ; ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา,แปล
ชื่อผู้แต่งเศรษฐี, รามิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2561
เลขเรียกHG 179 ศ57 2561,332.024 ศ578ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
354
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผมปัญญาอ่อน = An idiot like me หวัง ซู เฟิน ; หวัง เผิง, แปล.
ชื่อผู้แต่งหวัง, ซู เฟิน
พิมพลักษณ์นนทบุรี วารา พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกRJ506.A9 ห357 2561,895.13 ห358ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
355
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลัดแผ่นดินกรุงศรี พรรณี เกษกมล.
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ คงมั่น, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แสงดาว 2561
เลขเรียกDS577 พ272 2561,959.3023 พ272ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
356
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผีป่า สิริน, เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งสิริน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
เลขเรียก133.4 ส731ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา