Found: 544  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ ยุทธวิธี ผู้นำแบบซุนวู = Sun Tzu ศุภนิมิตร วีรสุ, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศุภนิมิตร วีรสุ, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แอร์โรว์ มัลติมีเดีย 2561
เลขเรียกHD 38.2 ศ693ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งวุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ด่านสุทธาการพิมพ์ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกันและกัน = Two by two Nicholas Sparks ; วรางคณา เหมศุกล, แปล.
ชื่อผู้แต่งสปาร์กส์, นิโคลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียกน น668ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคบเพื่อน แบบเดล คาร์เนกี หลิว หย่ง เซิง, ผู้เรียบเรียง ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งวันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, ผู้แปล
พิมพลักษณ์นนทบุรี วารา พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกBF575.F66 ห337ก 2561,158.2 ห337ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ กัญญดา ประจุศิลป.
ชื่อผู้แต่งกัญญดา ประจุศิลป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกRT 89 ก383ก,610.73068 ก382ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการรายกรณี โรคเรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูง = Case management for high cost chronic illness ศิริอร สิ...
ชื่อผู้แต่งศิริอร สินธุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วัฒนาการพิมพ์ 2561
เลขเรียกWT500 ศ499ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาโดยใช้หลักกิจกรรม 5ส เป็นแนวทางในการปฏิบัติ / ชญานนท์ กองเพชร, ธนพล ทัพเ...
ชื่อผู้แต่งชญานนท์ กองเพชร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น , 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดที่ดีเริ่มต้นที่การให้ = Youtility เจย์ เบเออร์, เขียน ; ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุด, แปล.
ชื่อผู้แต่งเบเออร์, เจย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซ็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกHF5415 บ-ก 2561,658.812 บ831ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา...
ชื่อผู้แต่งไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น 2561
เลขเรียกGV436 อ296 2561,613.7 อ993ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินทางเลือกระบบไบโอรีไฟน์เนอรี่สำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยโดยใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเชิงนิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561
เลขเรียกHD9490.5.P34 ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง กีรติ ชยะกุลคีรี.
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกTK1001 ก-ก 2561,621.317 ก37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสัตว์ หน่วยที่ 8-15 = animal production : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียก636 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 2561
เลขเรียกHN700.592.C6 อ819ก 2561,307.14 อ819ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา