Found: 613  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการวิจัย : การประยุกต์ใช้ทางสุขภาพและการพยาบาล = Research process : an implementation for heal...
ชื่อผู้แต่งจรวย สุวรรณบำรุง
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช ก.พลการพิมพ์ 2561
เลขเรียก001.42 จ152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รา...
ชื่อผู้แต่งธัชกร ภัทรพันปี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงแตก ยศล่มแล้ว สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ นาตาแฮก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ ยุทธวิธี ผู้นำแบบซุนวู = Sun Tzu ศุภนิมิตร วีรสุ, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศุภนิมิตร วีรสุ, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แอร์โรว์ มัลติมีเดีย 2561
เลขเรียกHD 38.2 ศ693ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น) วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่งวุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ด่านสุทธาการพิมพ์ 2561
เลขเรียก531 ว877ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกันและกัน = Two by two Nicholas Sparks ; วรางคณา เหมศุกล, แปล.
ชื่อผู้แต่งสปาร์กส์, นิโคลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียกน น668ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคบเพื่อน แบบเดล คาร์เนกี หลิว หย่ง เซิง, ผู้เรียบเรียง ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งวันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, ผู้แปล
พิมพลักษณ์นนทบุรี วารา พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกBF575.F66 ห337ก 2561,158.2 ห337ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทยฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล ...
ชื่อผู้แต่งจิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง, ผู้วิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการค่ายพักแรมสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว : รายงานวิจัย = Camp management for people with ph...
ชื่อผู้แต่งนุชรา แสวงสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ กัญญดา ประจุศิลป.
ชื่อผู้แต่งกัญญดา ประจุศิลป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกRT 89 ก383ก,WY105 ก382 2561,610.73068 ก382ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพฤติกรรมสำหรับครูการศึกษาพิเศษ =Behavior management foe special educators ยุวดี วิริยางกูร,...
ชื่อผู้แต่งยวดี วิริยางกูร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการรายกรณี โรคเรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูง = Case management for high cost chronic illness ศิริอร สิ...
ชื่อผู้แต่งศิริอร สินธุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วัฒนาการพิมพ์ 2561
เลขเรียกWT500 ศ499ก 2561,613 ศ499ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาโดยใช้หลักกิจกรรม 5ส เป็นแนวทางในการปฏิบัติ / ชญานนท์ กองเพชร, ธนพล ทัพเ...
ชื่อผู้แต่งชญานนท์ กองเพชร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น , 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดที่ดีเริ่มต้นที่การให้ = Youtility เจย์ เบเออร์, เขียน ; ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุด, แปล.
ชื่อผู้แต่งเบเออร์, เจย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซ็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกHF5415 บ-ก 2561,658.812 บ831ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา