Found: 41  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทะเบียนรายชื่อพืชในประเทศไทย . เล่ม 1 = A Checklist of plants in Thailand. Volume 1 / ก่องกานดา ชย...
ชื่อผู้แต่งก่องกานดา ชยามฤต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557.
เลขเรียกQK10 ก345,อ 580.9593 ก344ท 2557 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรมศัพท์ช่าง อังกฤษ-ไทย = English-Thai technical terms / สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2557.
เลขเรียกT10 ป152 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผมชื่อ คินท่า จิงโจ้น้อยนักกระโดด = Kinta the baby kangaroo / Karmel Kingan ; สัณหพะงา พานิช, แปล
ชื่อผู้แต่งคินแจน, คาเมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียก428.6 ค439ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผมชื่อ เทมโบ้ ช้างน้อยแห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา = Tembo the baby elephant / Karmel Kingan ; สัณหพะงา พาน...
ชื่อผู้แต่งคินแจน, คาเมล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกPE1128 ค439 2557,428.6 ค439ผ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดญี่ปุ่น เก่งเวอร์ = Speak awesome Japanese / ปิยะเพ็ญ อู่กำธร
ชื่อผู้แต่งปิยะเพ็ญ อู่กำธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ต, 2557.
เลขเรียกPL539 ป622,495.6 ป622พ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชินีหิมะ = The snow queen / Sangsang Gongjang, เรียบเรียง ; สยามล ฤกษ์พิชัย, แปล ; Kim Sung Rae,...
ชื่อผู้แต่งซังซัง, กงจัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียก425.2 ซ62ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียแ...
ชื่อผู้แต่งการเข้าร่วมประชุมของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป (The 8th Asia-Europe Parliamentary Partnership-ASEP) (ครั้งที่ 8 : 2557 : กรุงโรม, สาธารณรัฐอิตาลี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557.
เลขเรียกJQ1747.9.P8 ก471ข 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาแนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนขนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ, 2557.
เลขเรียกวจ TD365 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร 2555 (ฉบับปรับปรุง) = Bangkok state of the environ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557.
เลขเรียกTD194.58.T4 ร451ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
27
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ [electronic resource] = The Kasetsart Journal : Natural Sciences...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2504.
เลขเรียกS20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศตวรรษสดุดี สายธารีแห่งนครา = The Centenary celebration of Thai waterworks / จัดทำโดย การประปานครห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การประปานครหลวง, 2557.
เลขเรียกTD313.T5 ศ119,352.266 ก448ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 = Fisheries statistics of Thailand 2014 / ศูนย์สารสนเทศ กรมประ...
ชื่อผู้แต่งกรมประมง. ศูนย์สารสนเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาวะ-กาล = State of being / โดย ไพโรจน์ วังบอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 2557.
เลขเรียกND1021 ส227
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา