Found: 387  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องคัดขนาดถั่วลิสงโดยการใช้ตะแกรงร่อน = Design and construction of groundnut si...
ชื่อผู้แต่งปิยชา กันตะกนิษฐ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศซกรรมเครื่องกล คณะวิศซกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ= Academic reading and writing / การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์
ชื่อผู้แต่งการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์ , 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมแก้วบอโรซิลิเกตโดยใช้ซิลิกาอสัณฐานจากเถ้าแกลบข้าว = Preparation of borosilicate glasses usi...
ชื่อผู้แต่งชวลี วงศ์ไชย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 666.1 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมแคลเซียมออกไซด์บริสุทธิ์สูงจากเปลือกหอยแครงเพื่อการผลิตผงไฮดรอกซีอะพาไทต์ = Preparation of ...
ชื่อผู้แต่งธนธรณ์ ปวงแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 541.395 ธ154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคุณสมบัติการกาบังรังสีของแก้วโบโรซิลิเกตที่เติมแบเรียม บิสมัท หรือ ตะกั่ว = Comparison...
ชื่อผู้แต่งศิริประภา แก้วแจ้ง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 539.7222 ศ373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้ิองต้น = Introduction to Entrepreneurship and Business / สิริวุฒิ ...
ชื่อผู้แต่งสิริวุฒิ บูรณพิร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมือง-ประชาธิปไตยในท้องถิ่นภาคเหนือ / วสันต์ ปัญญาแก้ว
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ปัญญาแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียก320.9593 ว1811ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลเชิงธุรกิจเบื้องต้น = Basic Business Translation / อังคณา ทองพูน
ชื่อผู้แต่งอังคณา ทองพูน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
เลขเรียก418.02 อ488ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการ์ตูนความรู้ : ตอน เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิ์สัตว์แห่งความเมตตา สมร นวังคสัตถุศาสน์
ชื่อผู้แต่งสมร นวังคสัตถุศาสน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เพอลังอิ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
85
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการ์ตูนพระพุทธเจ้า ตอน กำเนิดสิทธัตถะราชกุมาร [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วัฒนชัย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ สเตชั่น, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
86
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกำเนิดหนุมาน 2 [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อีวีเอส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกี่คืน...กี่วันวาย บันทึกประวัติศาสตร์มหาอุกทกภัย'' 54 / กองบรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง, 2554
เลขเรียกGB1399.5.T5 ก62 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานของข้าราชการครู ในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก...
ชื่อผู้แต่งนิภาพร บัวชม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
89
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องขีดระทึกเส้นตาย [ดีวีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มพิคเจอร์ส, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
90
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องข้ามเวลาถล่มนาซี [วีดีโอ ซีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา