Found: 387  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่กา...
ชื่อผู้แต่งจำนงค์ ศรีมังกร
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2555
เลขเรียกวพ371.2 จ215ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลลวงรัก กับดักใจ [text] / ณิชนันทน์
ชื่อผู้แต่งณิชนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
63
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกองโจรสลัดหลุดโลก [ดีวีดี]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ยูไนเต็ด โฮม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการและพฤติกรรมองค์การ = Management Stephen P. Robbins, Mary Coulter ; วิรัช สงวนวงษ์วาน, แปลแล...
ชื่อผู้แต่งร็อบบินส์, สตีเฟ่น พี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า 2555
เลขเรียกHD58.7 ร187ก 2555,658 ร195ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ ของนั...
ชื่อผู้แต่งสิริรัตน์ เที่ยงดี
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกLB1027.25 ส732ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชุมนุมสาธารณะ = Freedom of Assembly / โสพล จริงจิตร, ทิพย์พาพร ตันติสุนทร
ชื่อผู้แต่งโสพล จริงจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายการศึกษา, 2555
เลขเรียก361.61 ส976ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนนอกฤดูมะม่วง-มะนาว / สมพงษ์ บัวแย้ม,บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์สาสน์, [2555]
เลขเรียก1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารภาครัฐ / ชาญชัย อาจินสมาจาร.
ชื่อผู้แต่งชาญชัย อาจินสมาจาร.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ, 2555.
เลขเรียกJF 1358 ช23 2555,351 ช222ก 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินมูลค่าทางเศรษศาสตร์ของระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า...
ชื่อผู้แต่งกัญชลิกา คงย่อง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 338.521 ก113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงวิธีการเคลือบอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์บนผ้าไหมโดยเทคนิคพลาสมา = Coating method improvement o...
ชื่อผู้แต่งวัฒนาพร อินทรแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 553.542 ว113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสารมูลค่าสูงจากเห็ดด้วยเอนไซม์ย่อยผนังเซลล์พืชสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม = Production o...
ชื่อผู้แต่งกนก รัตนะกนกชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555
เลขเรียกQK617 ก-ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จักตนเอง อารีย์ลักษณ์ อุดมแก้ว
ชื่อผู้แต่งอารีย์ลักษณ์ อุดมแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซัมธิงค์ ทู รีด 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางการศึกษา / พรรณี ลีกิจวัฒนะ
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลีกิจวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553
เลขเรียก370.72 พ272ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกของเซรามิกออกไซด์เพอรอฟสไกต์ที่เจือไนโอเบียม = Thermoelectric propert...
ชื่อผู้แต่งนภัทร์พร เพชรน้อย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 537.65 น1611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา