Found: 26,705  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิวาทะเรื่องยาพีพีเอ" / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
เลขเรียกQV220 ส639ว 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนหลังจีนเข้า WTO ผู้ประกอบการไทยควรปรับกลยุทธ์อย่างไร" ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง "ศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจีนหลังจีนเข้า wto ผู้ประกอบการไทยควรปรับกลยุทธ์อย่างไร" (2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ, [2545].
เลขเรียก338.473917 ก525ศ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ไอ้ตัว" / นลินี มาระวงษา.
ชื่อผู้แต่งนลินี มาระวงษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลวงชื่น, 2545.
เลขเรียกHQ242.55.A5 น287อ 2545,306.743 น287อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง'จิ๋ว' ความมุ่งมั่น เป็นนิรันดร์ / ธนูไฟ.
ชื่อผู้แต่งธนูไฟ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เส้นทาง, 2545.
เลขเรียก320.9593 ช177ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 2545.
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องโครงสร้างและการบริหารจัดการวิทยาเขตหนองคาย (2545 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545-2549) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย / [รวบรวม/เรียบเร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย. ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ. งานนโยบายและแผน
พิมพลักษณ์หนองคาย : งานผลิตเอกสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 / สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545].
เลขเรียก362.7 ส691ร 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องโครงสร้างและการบริหารจัดการวิทยาเขตหนองคาย (2545 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2545-2549 / ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ฝ่าย, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ไม่ไช่) ขยะ / พอล คอนเนต ; ธารา บัวคำศรี, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งคอนเนต, พอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2545
เลขเรียกTD791 ค53 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง0จิตวิทยาแนวพุทธเพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง / จัดโดย โครงการปริญญาโทสาขาพุทธศาสนาศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการปริญญาโทสาขาพุทธศาสนาศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียกBQ4570.P76 จ392 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำนาน แห่งการสร้างเศรษฐกิจไทย / [กระทรวงอุตสาหกรรม]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, [2545]
เลขเรียกHD3616.T5 อ814ห,338.48 อ814ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำนาน แห่งการสร้างเศรษฐกิจไทย : 60 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2545
เลขเรียกHD3382.55.A5 ห37 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกTX652 ส773,641.5 ส44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เด่น 30 โครงการนำร่อง / อภิชาติ ศรีสอาด, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พล (1996), 2545.
เลขเรียก308.1 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา