Found: 21,820  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
21,796
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพสะท้อนสภาวะภายในจิตใจ / วิทยานิพนธ์ ของ ลัดดา ตันสังวรณ์
ชื่อผู้แต่งลัดดา ตันสังวรณ์
พิมพลักษณ์2557
เลขเรียกวจ 700 ล63ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21,797
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษแค่คริสก็มันส์แล้ว 1.5 / Christopher Wright.
ชื่อผู้แต่งไรท์, คริสโตเฟอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2557.
เลขเรียกPE 1131 ร951ภ 2557,423 ร93ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
21,798
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน = Proceedings ICOMOS Thailand international conferenc...
ชื่อผู้แต่งICOMOS Thailand International Conference (2013 : Chiang Mai,Thailand).
พิมพลักษณ์Bangkok : ICOMOS Thai, 2014.
เลขเรียก720.95 I17P 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
21,800
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลภาพรวมฉบับสมบูรณ์การดำเนินการหลักสูตร "ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง : บธส." / สถาบันที่ปรึก...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : สถาบัน, 2557]
เลขเรียกHD57.7 ร64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21,801
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้...
ชื่อผู้แต่งThanate ratanawilai
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2014
เลขเรียกTP1180.P68 T43 2014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
21,802
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารหน้าจั่ว : ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 11 (กันยายน 2557-ธันวาคม 2...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกNA1521 .ว625 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
21,803
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : Projects : play & learn : student's b...
ชื่อผู้แต่งศรีภูมิ อัครมาส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,804
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : Projects : play & learn : student's b...
ชื่อผู้แต่งเฉลียวศรี พิบูลชล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,805
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : Projects : play & learn : student's b...
ชื่อผู้แต่งเฉลียวศรี พิบูลชล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,806
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเปาบุ้นจิ้น. ตอน ไป่อี้ถังตะลุยยุทธจักร [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูมเมอแรง ออนไลน์, 2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,807
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเภสัชวิทยา เล่ม 1 = Pharmacology 1 / บรรณาธิการโดย พยงค์ เทพอักษร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2557
เลขเรียก615 พ214ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
21,808
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเภสัชวิทยา เล่ม 3 = Pharmacology III / บรรณาธิการโดย เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์, ประจักร เหิกขุนทด, ปิยะวรรณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2557
เลขเรียกQV4 ภ781 2557,615 พ887ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
21,809
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 33447 การจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น = Local services management / สาขาวิทยา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; 2557.
เลขเรียก320.8 อ884 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
21,810
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ หน่วยที่ 1-5 = Mathematics for social sciences / สา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
เลขเรียก510 ส747อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา