Found: 21,562  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
21,511
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อประยุกต์ใช้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการเพิ่มคุณค่าและเพิ่มส่วนแ...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก749 พ751ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,512
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเมินรูปแบบโครงสร้างถนนลาดยางสำหรับรถบรรทุกหนักและปริมาณการจราจรสูง / โดย ภัทรพล สีดอกบวบ,...
ชื่อผู้แต่งภัทรพล สีดอกบวบ
เลขเรียกTE200 ภ367 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,513
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝึดของผิวจราจร / โดยภัทรพล สีดอกบวบ, สาคร ชูแก้ว
ชื่อผู้แต่งภัทรพล สีดอกบวบ
เลขเรียกTE310 ภ367 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,514
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสังเคราะห์กราฟีนด้วยวิธีการเคลือบผิวด้วยไอเคมีและการถ่ายโอน กราฟีนลงบนวั...
ชื่อผู้แต่งวิชเวช หิรัญยะวะสิต
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,515
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจประชากรและการเข้าทำลายของแมลงบั่วที่เข้าทำลายข้าวพันธุ์เหมยนอง 62 เอ็ม บนพื้นที่สูงของจังหวั...
ชื่อผู้แต่งสิริญา คัมภิโร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 633.1897 ส373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21,516
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วงปี พ.ศ. 2545-2554 / โดย สุภาสิณี คุ้มไพรี.
ชื่อผู้แต่งสุภาสิณี คุ้มไพรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกPL4157 ส75 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
21,517
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองอเมริกัน : โครงสร้าง สถาบัน กระบวนการ = The basics of American politics / ผู้เขียน, แกรี่ ...
ชื่อผู้แต่งวาสเซอร์แมน, แกรี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกJK411 ว488 2557,320.473 ว488ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
21,518
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดคำนึง = Reflexions / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ 41 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก895.911 ืท622ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
21,519
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อจริยธรรมในการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี = Opinion of accoun...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ ธราวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 657.092 น127ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21,520
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการหลังการขายของ ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด = Custom...
ชื่อผู้แต่งณัฐธยาน์ ยะจา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 658.812 ณ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21,521
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรุนแรงต่อสตรี : บทวิเคราะห์และสรุปจากหลักฐานทางการวิจัย / นันทนา ธนาโนวรรณ
ชื่อผู้แต่งนันทนา ธนาโนวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกHV6626.23 น418ค 2557,305.4 น63ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
21,522
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย : ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ / จิตติภัทร พูนขำ
ชื่อผู้แต่งจิตติภัทร พูนขำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการติดตามพัฒนาการของรัสเซียและยุโรปตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกDS575.5.R5 จ64
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
21,523
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพคือ ชีวิต : รวบรวมบทความ / สมโภชน์ ศรีโกสา
ชื่อผู้แต่งสมโภชน์ ศรีโกสา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก574.5 ค17ม 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,524
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน / วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ชื่อผู้แต่งวรเจตน์ ภาคีรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกKPT3150 ว188 2557,342 ว175ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
21,525
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดแบบหมอ หายไว คิดแบบคนไข้ ตายเร็ว / เจอโรม กรูพแมน ; ผู้แปล บุญส่ง รักวิริยะ
ชื่อผู้แต่งกรูพแมน, เจอโรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558
เลขเรียก610 ก268ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา