Found: 33,476  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน / [คณะจัดทำหนังสือ กฤษฏา ธรรมวิริยารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ ]].
ชื่อผู้แต่งกฤษฏา ธรรมวิริยารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้นต้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียก923.8 ก918ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เดือนในป่าพง / พระมงคลกิตติธาดา (มหาอมร เขมจิตฺโต).
ชื่อผู้แต่งพระมงคลกิตติธาดา (มหาอมร เขมจิตฺโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็น.พี.สกรีนพริ้นติ้ง, 2552.
เลขเรียกBQ4190 พ813ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เทศบาล 1 ตัวอย่างที่ดี = One municipality, one good practice : เอกสารประมวลโครงการตัวอย่างที่ดีจา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ... [และอื่น ๆ], 2552.
เลขเรียกJS7153.3.A3 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 Idioms ฝรั่งพูด คนไทยเข้าใจ / สุธิดา วิมุตติโกศล
ชื่อผู้แต่งสุธิดา วิมุตติโกศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552.
เลขเรียกPE1460 ส785ห 2552,428.24 ส785หน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 คำศัพท์สำหรับชีวิตประจำวัน อังกฤษ-จีน-ไทย / ณัฐวิทย์ ชัยธรรมรัตน์.
ชื่อผู้แต่งณัฐวิทย์ ชัยธรรมรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยสถาน, 2552.
เลขเรียก428.1 ณ213ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1-2-3 ก้าวสู่ลีน = Lean in action / ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552.
เลขเรียกHD58.9 ห159,658.5 ป17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ความต่างสร้างมหาเศรษฐี = The top 10 distinctions between millionaires and the middle class / เค...
ชื่อผู้แต่งสมิธ, เคท คาเมรอน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ดีเอ็มจี, 2552
เลขเรียกHC 110 .W4 ส16 2552,158.1 ส313ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ฆราวาสจอมขมังเวทย์ / เวทย์ วรวิทย์.
ชื่อผู้แต่งเวทย์ วรวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่มฟ้าสยาม, 2552.
เลขเรียก920.7 ว546ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ชีวิตที่ไม่อยากให้ใครต้องเป็น / สุมาลี พะสิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี, 2552.
เลขเรียกHE5614.5.T5 ส842 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / บรรณาธิการ, ทัีศนียา วังสะจันทานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2552.
เลขเรียกWY16.2 ส727 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คุณค่าและความหมายต่อสังคมไทยและก้าวต่อไปในอนาคต / อาภา พงศ์คีรีแสน และ เ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2551-.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส633,สร 001.4 ส636ง
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว : เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : โครงการธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว, 2552.
เลขเรียกQH541.5.S7 ส727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี เมล็ดพันธุ์ปัญญาของแผ่นดิน ทำเนียบนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปี 2542-2551 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนก...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนัก, 2552.
เลขเรียกQ 179.98 ส35 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา