Found: 33,406  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" : การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่องวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : (2552 : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี)
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกQ180.T5 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศึกษาศาสตร์ 40 ปี นนทรีสีม่วง" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552
เลขเรียกLG395.K37E9 ศ25 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สมอง" อวัยวะที่ต้องพัฒนาและดูแลตลอดชีวิต / สมบูรณ์วงศ์ ศรีพลายพูลย์.
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์วงศ์ ศรีพลายพูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ฟีลกูด, 2552.
เลขเรียกQP376 ส43 2552,QS4 ส257ส 2552,612.82 ส16ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สมองมีชีวิต" : สุดยอดคัมภีร์ความคิด / เอกราช จันทร์ดอน
ชื่อผู้แต่งเอกราช จันทร์ดอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีหัวใจ, 2552.
เลขเรียกBF441 อ881
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สัจจะลูกผู้ชาย" : บุญชู โรจนเสถียร.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552].
เลขเรียก923.2593 บ437ส 2552 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สัมมาชีวะ" : บุญชู โรจนเสถียร.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552].
เลขเรียก923.2593 บ437ส4 2552 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สายสัมพันธ์พันปี" หนังสือที่ระลึกเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2552 / นันทิยา ตัณฑชุณห์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งนันทิยา ตัณฑชุณห์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รัตนสุวรรณการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สู้" ลิขิตฟ้า -- หรือจะเท่าลิขิตเอง [text] / อุทัย เชื้อคำเนีย
ชื่อผู้แต่งอุทัย เชื้อคำเนีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2552
เลขเรียกDS578.32.U87 อ244 2552,650.1 อ819ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น / พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งพิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก634.9 พ314ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อะไร" บันทึกบทประพันธ์ตลอดเวลาการบวชหนึ่งพรรษา / กตปุณโณ
ชื่อผู้แต่งกตปุณโณ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552]
เลขเรียกBQ6140 ก112 [2552]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"อีก 5 ปี ไทยชนะหรือแพ้ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [text] = ASEAN economic community : AEC / ศูนย์ศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552
เลขเรียก337.159 อ771
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกจิ"ญาณทัศน์และชุมชนศรัทธาของพุทธมวลชน(Popular Buddhism) : กรณีศึกษาหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมพู อำเภอพ...
ชื่อผู้แต่งพัฒนา เหมือนมาตย์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แพะ--พลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ได้จริงหรือ?" : เอกสารประกอบการประชุมวิชากาแพะปี 52 การเสวนาเกษตรกรงา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการแพะปี 52 การเสวนาเกษตรกร "แพะ--พลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้ได้จริงหรือ" : งานแพะแห่งชาติ (ครั้งที่ 6 :
พิมพลักษณ์สตูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล กรมปศุสัตว์, ศูนย์วิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีนราธิวาส สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9, 2552
เลขเรียกSF383.5.T5 ก64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง$0$ ! คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง = Business on a shoestring : surviving a downturn / Jeremy K...
ชื่อผู้แต่งครูดี้, เจอเรมี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียก658 ค141อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง$O$ คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง = Business on a shoestring : surviving a downturn / Jeremy K...
ชื่อผู้แต่งครูดี้, เจอเรมี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียกHD30.28 ค167,658.02 ค47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา