Found: 33,406  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552.
เลขเรียก353.8 ศ311ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552 / ถวัลย์ มาศจรัส ... และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 อาขีพเกษตรกรรมทางเลือก / สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก / สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552.
เลขเรียก630.23 ห1531 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง118 ปี ศาลาแยกธาตุ-กรมวิทยาศาสตร์บริการ = 118th Government laboratory-department of science service...
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2552.
เลขเรียก506 ว587 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง118ปี ศาลาแยกธาตุ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. พศ.2552 , 2552.
เลขเรียก500 ก - ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี MDICP การพัฒนา SMEs ไทย สู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืน / โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับค...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2552.
เลขเรียกHD 3616 .T5 ก17ส 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปีในเส้นทางของทะเลสีคราม หน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท...
ชื่อผู้แต่งหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: หน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียก593.6 ศ333ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ / มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2552.
เลขเรียกDS578.32.S57 ส718
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน : มหัศจรรย์เมืองไทยต้องไปสัมผัส / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ททท., [2552?].
เลขเรียก915.93 ก274ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน : มหัศจรรย์เมืองไทยต้องไปสัมผัส / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ข้อผิดพลาดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ = 120 Grammatical errors / W. Micannon ; พีรพล ศรีสิงห์, บรรณ...
ชื่อผู้แต่งไมแคนนอน, ดับเบิลยู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟรเพซ, 2552.
เลขเรียก425 ม964ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1201 303 ฝึกงานพืชไร่ 3 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีดินและการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช / ส...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 บทความ : กระตุกต่อมคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ / ณรงค์ชัย อัครเศรณี.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ชัย อัครเศรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : okmd, 2552.
เลขเรียกHC445 ณ217
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 บทความ กระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / ณรงค์ชัย อัครเศรณี.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ชัย อัครเศรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2552.
เลขเรียก658.4063 ณ172ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา