Found: 33,476  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เคล็ดลับสำหรับแม่บ้าน / ศิริวรรณ คุ้มโห้, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา สำนักพิมพ์, 2552.
เลขเรียกAC158 ห159,647 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เรื่องสนุก นิทานอีสปสองภาษา อังกฤษ-ไทย / นาตาชา เดชดำรง.
ชื่อผู้แต่งนาตาชา เดชดำรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ พลัส มีเดีย, 2552.
เลขเรียก398.2 น463ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสมุนไพร / พินิจ จันทร และคณะ.
ชื่อผู้แต่งพินิจ จันทร และคณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์เอ็กเพส , 2552.
เลขเรียก641 พ685ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ปี กกต. การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่อปนาคต/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกบ ส225ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ปี กกต. การเรียนรู้ประชาธิปไตยเพื่ออนาคต / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหายบล็อกและการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกJQ1746.Z3E4 ส728 2552,324.9593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 วัดดังศักดิ์สิทธิ์ บูชาเสริมมงคลชีวิต ให้ลาภ ให้รวย / บุญชัย ใจเย็น
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลิฟบุ๊คส์, 2552
เลขเรียกBQ6336 บ243 2552,294.3435 บ462ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปี ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา "เชษฐบุรุษ" 29 มีนาคม 2541 / ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์, บรรณาธิกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียก923.2593 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปี ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา "เชษฐบุรุษ" 29 มีนาคม 2541 / ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียกJQ1745.A7 ห36 2552,923.2593 ห15 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 วิธี สวย รวย งก / โอ๋ สิรินทร์.
ชื่อผู้แต่งโอ๋ สิรินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงกลม, 2552.
เลขเรียก332.024 อ964ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง113 กรมป่าไม้ พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต / อำนวยพร ชลดำรงค์กุล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2552.
เลขเรียกSD97.T364 ห159 2552,634.9 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง113ปี กรมป่าไม้พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต / อำนวย ชลดำรงค์กุล.
ชื่อผู้แต่งอำนวย ชลดำรงค์กุล.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกบ อ225ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 ปี : วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552.
เลขเรียกL 591 ก171 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552 / [คณะผู้จัดทำ ถวัลย์ มาศจรัส ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551
เลขเรียกL591 ห36 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552 กระทรวงศึกษาธิการ ; ถวัลย์ มาศจ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ 2552
เลขเรียก354.593 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552 / กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552
เลขเรียกL591 ห159 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา