Found: 314  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับพยาบาล แสงทอง ธีระทองคำ.
ชื่อผู้แต่งแสงทอง ธีระทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2561
เลขเรียกKPT 1016 ส961ก,WY32.1 ส961ก 2561,344.0414 ส724ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สุเนติ คงเทพ.
ชื่อผู้แต่งสุเนติ คงเทพ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. [ม.ป.พ.] 2561
เลขเรียกKPT 80 .C65 ส45ก 2561,343.0999 ส455ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ ยุทธวิธี ผู้นำแบบซุนวู = Sun Tzu ศุภนิมิตร วีรสุ, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศุภนิมิตร วีรสุ, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แอร์โรว์ มัลติมีเดีย 2561
เลขเรียกHD 38.2 ศ693ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกันและกัน = Two by two Nicholas Sparks ; วรางคณา เหมศุกล, แปล.
ชื่อผู้แต่งสปาร์กส์, นิโคลัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียกPS 3569 .P363 ส15ก 2561,น น668ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคบเพื่อน แบบเดล คาร์เนกี หลิว หย่ง เซิง, ผู้เรียบเรียง ; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งวันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล, ผู้แปล
พิมพลักษณ์นนทบุรี วารา พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกBF575.F66 ห337ก 2561,158.2 ห337ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการรายกรณี โรคเรื้อรัง ค่าใช้จ่ายสูง = Case management for high cost chronic illness ศิริอร สิ...
ชื่อผู้แต่งศิริอร สินธุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วัฒนาการพิมพ์ 2561
เลขเรียกWT500 ศ499ก 2561,613 ศ499ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดที่ดีเริ่มต้นที่การให้ = Youtility เจย์ เบเออร์, เขียน ; ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุด, แปล.
ชื่อผู้แต่งเบเออร์, เจย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซ็อร์ตคัต อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2561
เลขเรียกHF5415 บ-ก 2561,658.812 บ831ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามหลักแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา...
ชื่อผู้แต่งไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น 2561
เลขเรียกGV436 อ296 2561,613.7 อ993ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินทางเลือกระบบไบโอรีไฟน์เนอรี่สำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยโดยใช้ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเชิงนิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561
เลขเรียกHD9490.5.P34 ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 2561
เลขเรียกHN700.592.C6 อ819ก 2561,307.14 อ819ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู กัญภร เอี่ยมพญา.
ชื่อผู้แต่งกัญภร เอี่ยมพญา
พิมพลักษณ์นนทบุรี 21 เซ็นจูรี่ 2561
เลขเรียก371.1 ก113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการย้ายอาณาเขตของลูกนกและความสามารถในการผลิตลูกของนกป่า = Juvenile dispersal and fecundity of unders...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561
เลขเรียกQL673 ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา