Found: 21,870  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
21,811
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการผ่าตัดถุงน้ำดี ไส้เลื่อนขาหนีบและต่อมไทรอยด์โดยกล้องวีดีทัศน์ / วีรวัฒน์ เหลืองชนะ ; ภาควิชาศัลยศ...
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ เหลืองชนะ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 2557.
เลขเรียก617.05 ว836ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
21,812
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH...
ชื่อผู้แต่งกิตติกาญจน์ อินทเกตุ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกLB1528 ก63 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
21,813
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนและสื่อการสอนภาษาอังกฤษ = Materials and media development in teaching English / บัณฑ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียก420.7 ส481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21,814
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการอบรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร / โดย ชิตชบา สายใจ
ชื่อผู้แต่งชิตชบา สายใจ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกQH541 ช63 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
21,815
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อประยุกต์ใช้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการเพิ่มคุณค่าและเพิ่มส่วนแ...
ชื่อผู้แต่งพิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก749 พ751ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,816
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเมินรูปแบบโครงสร้างถนนลาดยางสำหรับรถบรรทุกหนักและปริมาณการจราจรสูง / โดย ภัทรพล สีดอกบวบ,...
ชื่อผู้แต่งภัทรพล สีดอกบวบ
เลขเรียกTE200 ภ367 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,817
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝึดของผิวจราจร / โดยภัทรพล สีดอกบวบ, สาคร ชูแก้ว
ชื่อผู้แต่งภัทรพล สีดอกบวบ
เลขเรียกTE310 ภ367 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,818
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสังเคราะห์กราฟีนด้วยวิธีการเคลือบผิวด้วยไอเคมีและการถ่ายโอน กราฟีนลงบนวั...
ชื่อผู้แต่งวิชเวช หิรัญยะวะสิต
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,819
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัขในประเทศไทย / กรรณิการ์ ทองสอง...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ทองสอง
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,820
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจประชากรและการเข้าทำลายของแมลงบั่วที่เข้าทำลายข้าวพันธุ์เหมยนอง 62 เอ็ม บนพื้นที่สูงของจังหวั...
ชื่อผู้แต่งสิริญา คัมภิโร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 633.1897 ส373ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21,821
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดวรรณคดีและนิทานในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วงปี พ.ศ. 2545-2554 / โดย สุภาสิณี คุ้มไพรี.
ชื่อผู้แต่งสุภาสิณี คุ้มไพรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกPL4157 ส75 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
21,822
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองอเมริกัน : โครงสร้าง สถาบัน กระบวนการ = The basics of American politics / ผู้เขียน, แกรี่ ...
ชื่อผู้แต่งวาสเซอร์แมน, แกรี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกJK411 ว488 2557,320.473 ว488ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
21,823
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลกวีนิพนธ์เรื่อง Mirror Mirror, a Book of Reversible Verse โดย Marilyn Singer / รัชนา งามศิริเล...
ชื่อผู้แต่งรัชนา งามศิริเลิศ
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21,824
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดคำนึง = Reflexions / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ 41 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก895.911 ืท622ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
21,825
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ต่อจริยธรรมในการปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชี = Opinion of accoun...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ ธราวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 657.092 น127ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา