Found: 430  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ-ปีนเขา [video cd] /.
ชื่อผู้แต่งวินัย ไชยทอง.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วีทีซี คอร์ปอเรชั่น, 2545.
เลขเรียก915.53 ว 583 ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
47
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ [videodisc] / โดย โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
48
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการนวดแผนไทยแบบราชสำนัก [videodisc] / โครงการพัฒนาตำรา กองทุนสนับสนุนกิจกรรม มูลนิธิการแพทย์แผนไทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฯ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
49
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์ [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
50
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการบริหารร่างกายด้วยกระบอง สไตล์คุณป้าบุญมี [videodisc].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Photo House Camera & Video Co. Ltd., 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการบริหารร่างกายด้วยกระบอง สไตล์คุณป้าบุญมี [videodisc].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Photo House Camera & Video Co. Ltd., 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
52
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการบังคับความรู้สึก / พุทธทาสภิกขุ [ audio CD]
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิกโซรา, 2545.
เลขเรียก152.4 พ 806 ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
53
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2545 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ [electronic resource] = T...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
54
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. ครั้งที่ 28 24-26 ตุลาคม 2545 ณ ศูนย์การประชุม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. ครั้งที่ 28 : 2545 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
55
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการพัฒนา Client/Server Application โดย Visual Basic & SQLServer 2000 [CD - ROM] / ธงชัย พยุงภร.
ชื่อผู้แต่งธงชัย พยุงภร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2545].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
56
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการสัมมนาเชิงวิชาการพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะ [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
57
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการอบรมพระธรรมทูต สวนโมกขพลาราม [movie] / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด , 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
58
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ในครอบครัวและชุมชน [videodisc] / คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อควบค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
59
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการเขียน CD อย่างมืออาชีพ [CD-ROM] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย, 2545.
เลขเรียก004.565 ก 507 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
60
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี [electronic resource]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ออโต้ไฟล์ท, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา