Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องซีดีประจำชุดวิชา [computer file] : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น = Introduction to computer/ สาขาวิชาเศรษฐศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียกQA76 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องซีดีประจำชุดวิชา 30204 [computer file] : องค์การและการจัดการ = Organization and management / สาขาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียกHD37.T5 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องซีดีประจำชุดวิชา 60120 [computer file] : หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = Principles of economics/ สาขาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียกHB180.T5 ส747
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบทพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [computer file] : เพลงตับชมสวนขวัญ/ ขั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องบทพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [Soundrecording] : เพลงตับชมสวนขวัญ/ ข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและการพัฒนาระบบ Transport Single Window e-Logistics ระยะที่ 1 [computer...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, [2551].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... [computerr file] / กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวิเคราะห์โครงสร้าง [computer file] = Structural analysis / R. C. Hibbeler เขียน ; [แปลและเรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งฮิบเบลเลอร์, อาร์. ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไซน่า, 2545.
เลขเรียก624.171 ฮ355ว 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา