Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติแห่งการเรียนรู้การสหกรณ์ สาคร บุญเชิญ.
ชื่อผู้แต่งสาคร บุญเชิญ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี ยงสวัสดิอินเตอร์กรุ๊ป 2561
เลขเรียกHD 2965 ม34 2561,334 ม575 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลงทุนแมน 1.0 / ลงทุนแมน
ชื่อผู้แต่งลงทุนแมน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
เลขเรียกHD 37 .T5 ล12 2561,650.1 ล124ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือวิเศษ Infographic สังคมศึกษา สรุป ม.ปลาย ฐิติวุฒิ นันทิภาคย์หิรัญ, คมจรัส แก้วชัยเจริญกิจ.
ชื่อผู้แต่งคมจรัส แก้วชัยเจริญกิจ, ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ทวีวัฒน์การพิมพ์ 2561
เลขเรียกH85 ฐ234 2561,300 ฐ343ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = Principles of international business management สมชนก (คุ้มพันธุ์...
ชื่อผู้แต่งสมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2561
เลขเรียกHD60.4 ส237ห 2561,382 ส237ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการบริหารจัดการชั้นเรียน ณิรดา เวชญาลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งณิรดา เวชญาลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกLB3013 ณ-ห 2561,371.1024 ณ374ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ / ชื่นจิตรกองแก้ว
ชื่อผู้แต่งชื่นจิตร กองแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกRA 776.9 ช592ห,WB330 ช592ห 2561,615.58 ช315ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการและการปฏิบัติ : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย / จตุรงค์ เหมรา.
ชื่อผู้แต่งจตุรงค์ เหมรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกGV 443 จ138ห,613.71 จ138ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอธิบายกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ สุเนติ คงเทพ และนันทชัย รักษ์จินดา.
ชื่อผู้แต่งนันทชัย รักษ์จินดา, ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ [ม.ป.พ.] 2561
เลขเรียกKPT3336 ส821 2561,346.04675 ส455อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างไร = How to design portfolios ดนัย เรียบสกุล.
ชื่อผู้แต่งดนัย เรียบสกุล
พิมพลักษณ์พิษณุโลก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561
เลขเรียกHF 5735 ด123อ,371.26 ด1511อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัตลักษณ์เอกสาร วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี.
ชื่อผู้แต่งณีรนุช แมลงภู่, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
เลขเรียกHA39 .ป63 2561,323.6 ป357อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิชาการแปล แปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.
ชื่อผู้แต่งอุบลรัตน์ พันธุมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
เลขเรียกPL3948 .อ63 2561,495.8 อ457ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเผด็จการวิทยา พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียกJC 495 พ639ผ,321.9 พ639ผ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโทษประหารชีวิต สุมนทิพย์ จิตสว่าง.
ชื่อผู้แต่งสุมนทิพย์ จิตสว่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกHG1607 น541,WB330 ช592 2561,364.66 ส841ท 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา