Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการแพทย์สมัยใหม่ วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิญญูชน 2561
เลขเรียกKPT3098 ว574ก 2561,W32.5.JT3 ว574ก 2561,344.041 ว574ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับพยาบาล แสงทอง ธีระทองคำ.
ชื่อผู้แต่งแสงทอง ธีระทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2561
เลขเรียกKPT 1016 ส961ก,WY32.1 ส961ก 2561,344.0414 ส724ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานคลังภาครัฐบนฐานความยั่งยืน วีระศักดิ์ เครือเทพ.
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ เครือเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกHJ191 ว849ก 2561,336 ว849ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง กีรติ ชยะกุลคีรี.
ชื่อผู้แต่งกีรติ ชยะกุลคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกTK1001 ก-ก 2561,621.317 ก37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู กัญภร เอี่ยมพญา.
ชื่อผู้แต่งกัญภร เอี่ยมพญา
พิมพลักษณ์นนทบุรี 21 เซ็นจูรี่ 2561
เลขเรียก371.1 ก113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาร่วมสมัย สู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ กมล ตราชู.
ชื่อผู้แต่งกมล ตราชู
พิมพลักษณ์มหาสารคาม อภิชาติการพิมพ์ 2561
เลขเรียก371.2 ก131ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้ของจีโนมทางการแพทย์ = Advances and applications of genomic medicine วสั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2561
เลขเรียกQH447 ค181 2561,611.0181663 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือช่างคอม 2019 ฉบับสมบูรณ์ ภาสกร พาเจริญ.
ชื่อผู้แต่งอนิรุทธิ์ รัชตะวราห์, ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โปรวิชั่น 2561
เลขเรียกTK7887 ภ-ค 2561,004 ภ28ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชืพครู กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษา : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ ปรณัฐ กิจรุ...
ชื่อผู้แต่งอรพิน ศิริสัมพันธ์, ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็มแอนด์เอ็นดิชชิ่ง พริ้นติ้ง 2561
เลขเรียกLB1779 ป-ช 2561,370.1523 ป175ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิคาเอล วิทท์มันน์ เสือรถถังไทเกอร์แห่งนาซีเยอรมัน = Michael Wittmann tiger ace of Nazi Germany พันเ...
ชื่อผู้แต่งศนิโรจน์ ธรรมยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ยิปซี กรุ๊ป 2561
เลขเรียกD793 ศ125ม 2561,923.543 ศ125ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คณะวิชาการ The justice group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ พิมพ์อักษร [2561]
เลขเรียกKPT2110 ร155 2561,342 ค1411ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการขนส่ง = Transportation system จิตติชัย รุจนกนกนาฏ.
ชื่อผู้แต่งจิตติชัย รุจนกนกนาฏ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกHE151 จ-ร 2561,380 จ422ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการและการปฏิบัติ : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย / จตุรงค์ เหมรา.
ชื่อผู้แต่งจตุรงค์ เหมรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกGV 443 จ138ห,613.71 จ138ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา