Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมการประมวลผลระบบงานวารสารของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC / โดย สุวันนา ทองสีสุขใส
ชื่อผู้แต่งสุวันนา ทองสีสุขใส.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
เลขเรียกZ678.9 ส7ก 2545,025.3132 ส47ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน / วีระวรรณ วรรณโท
ชื่อผู้แต่งวีระวรรณ วรรณโท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2545.
เลขเรียกZ675.S3 ว848ก,027.8 ว848ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความร่วมมือระหว่างห้องสมุด / มะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์
ชื่อผู้แต่งมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545
เลขเรียกZ672 ม64 2545,021.64 ม272ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ 2050/ พลตรีวหล วัชรจิตบวร.
ชื่อผู้แต่งวหล วัชรจิตบวร.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน (สพอ.), 2545.
เลขเรียกUA 853.T5 ว738ว 2545,650 .ว363ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารนิเทศลักษณะพิเศษ : เอกสารการสอนชุดวิชา 13411 = Special information / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทย...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียกZ 688.A2 ส668 2545,025.17 ส668 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการซ่อม การเย็บ การทำปก หนังสือ และวารสารอย่างเป็นระบบและประหยัด / วัลลภ สวัสดิวัลลภ.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สวัสดิวัลลภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์, 2545.
เลขเรียกZ701 ว447,025.2 ว447ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับปรับปรุง / Introduction to print media...
พิมพลักษณ์นนทบุรี / สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียกZ 116.A2 ค181 2545,070.5 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา