Found: 727  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : มุมมองข้ามวัฒนธรรม / พรลภัส สุวรรณรัตน์
ชื่อผู้แต่งพรลภัส สุวรรณรัตน์ ผู้แต่ง
เลขเรียก382 พ276ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย = Learning activities in Thai teaching : CTH 3109 (TL 316) / ...
ชื่อผู้แต่งขัณธ์ชัย อธิเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดดอกไม้ = Flower arrangement : HEC 2502 (HC 395) / ภพณภัทร ทองแย้ม.
ชื่อผู้แต่งภพณภัทร ทองแย้ม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองระบบ / วเรศรา วีระวัฒน์
ชื่อผู้แต่งวเรศรา วีระวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพื, 2562
เลขเรียกQA76.9.C65 ว74 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชำระเงินตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัสต์รีซีท (Trust receipt) / อภิวัตติ์ นิ่มละออร์.
ชื่อผู้แต่งอภิวัตติ์ นิ่มละออร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ], 2562.
เลขเรียกKPT955.6 อ163 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย = Essential topics for family medicine and inter...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2562
เลขเรียกRC 954 อ755,616 ว849ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาดสำหรับธุรกิจทันตกรรม = Marketing for dental business / อภิชาติ ลีนานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ลีนานุรักษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด, 2562 [2019]
เลขเรียกWU77 .อ462 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำน้ำตกและลำธารในสวน / ขวัญชัย จิตสำรวย
ชื่อผู้แต่งขวัญชัย จิตสำรวย ผู้แต่ง
เลขเรียกSB423 ข262 2562,712 ข262ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการพัฒนา = Development administration : POL 3313 (PA 323) / รวิภา ธรรมโชติ.
ชื่อผู้แต่งรวิภา ธรรมโชติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ...
ชื่อผู้แต่งพัทรียา หลักเพ็ชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯซ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกG155.T5 พ63 2562,658.408 พ548ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนในเด็ก : สำหรับพยาบาล / รวีพรรณ เลขะวิพัฒน์
ชื่อผู้แต่งรวีพรรณ เลขะวิพัฒน์ ผู้แต่ง
เลขเรียกWY100 ร168ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารชุมชนเมือง = Urban administration : POL 3314 (S) / ดำรงศักดิ์ จันโททัย.
ชื่อผู้แต่งดำรงศักดิ์ จันโททัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารชุมชนเมือง = Urban administration : POL 3314 / ดำรงศักดิ์ จันโททัย.
ชื่อผู้แต่งดำรงศักดิ์ จันโททัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ : เครื่องมือพัฒนาองค์การ / จิรประภา อัครบวร
ชื่อผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกHF5549.5.P35 จ64 2562,658.401 จ493ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา