Found: 728  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน / กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน.
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าภายใน. กองกฎหมาย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กอง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. : ความท้าทายของการต่อสู้ทางความคิดตามแนวทางสันติวิธีในทัศนะของผู้ป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีมงาน, 2562 [2019]
เลขเรียกHN700.55.ก926 ก463 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการวางผังพื้นที่โครงการ / ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
ชื่อผู้แต่งชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล ผู้แต่ง
เลขเรียก712 ช445ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้วิธีการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการพัฒนาการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนผ...
ชื่อผู้แต่งเจนสมุทร แสงพันธ์ ผู้วิจัย
เลขเรียก370.711 จ718ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารการพัฒนามนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ : รายงานการวิ...
ชื่อผู้แต่งณรรช หลักชัยกุล.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, [2562?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตศาสตร์ = Engineering mechanics: statics : GNR 2004 (GRE 2004) / พนารัตน์ แสง...
ชื่อผู้แต่งพนารัตน์ แสงปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์โครงสร้าง 1 = Structures mechanics 1 / เอกชัย รัตตโน
ชื่อผู้แต่งเอกชัย รัตตโน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562
เลขเรียกTA645 อ873ก 2562,531 อ873ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายภาพบำบัดระบบหายใจ : เทคนิคการตรวจร่างกายและการระบายเสมหะ / ชุลี โจนส์.
ชื่อผู้แต่งชุลี โจนส์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2562 [2019]
เลขเรียกWB460 .ช746 2562,616.200462 ช637ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกลบรสสุมนไพร ADG01 / มนรวี คุ้มบัว และอัษฎาพร พรรัตนานุกูล
ชื่อผู้แต่งมนรวี คุ้มบัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี วิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขอจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายล้มละลายโดยสมัครใจของบุคคลธรรมดา = Individual voluntary insolvency peti...
ชื่อผู้แต่งเอื้อน ขุนแก้ว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2562 [2019]
เลขเรียกK1375 .อ83 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการขนส่ง = Transportation management : SBM 3502 / ทัศนีย์ สิราริยกุล.
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ สิราริยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการค้าปลีก = Retailing management : MKT 3314 / สมจิตร ล้วนจำเริญ, ตวงทอง ลาภเจริญทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งสมจิตร ล้วนจำเริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก : แนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับสังคมไทยยุค 4....
ชื่อผู้แต่งเสกสัณ เครือคำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2562.
เลขเรียกHN700.55.Z9C73 ส251 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา