Found: 727  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนวิชาทักษะการคิดสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเน้นแนวคิดการเ...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้วิจัย
เลขเรียก370.152 ส232ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน / อภิวั...
ชื่อผู้แต่งอภิวัตติ์ นิ่มละออร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ], 2562.
เลขเรียกKNC500 อ163 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานวัตกรรมท้องฟ้าจำลองขนาดย่อมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางดาราศาสตร์ของประชาชน : รายงานการวิจัย / ฉ...
ชื่อผู้แต่งฉันทนา เชาว์ปรีชา ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนที่ใช้เทคโนโลยีผสานโลกความจริงกับโลกเสมือน (Augmented Reality (AR)) ในระดับอุดมศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ ผู้วิจัย
เลขเรียก371.33 พ164ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษและคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยใช้นิทานอ...
ชื่อผู้แต่งผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อเสริมความเป็นผู้บริหารทางการศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ ยะบุญธง ผู้วิจัย
เลขเรียก371.202 ย127ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : รายงา...
ชื่อผู้แต่งพัชรี ปิยภัณฑ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562
เลขเรียกวจ 372.1 พ524ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวัสดุคอมโพสิทเส้นใยสบู่ดำผสมพลาสติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, [2562?]
เลขเรียกวจ 620.118 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษางานทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดติดแน่นสำหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์ / พิศเพลิน ชนาเทพาพร
ชื่อผู้แต่งพิศเพลิน ชนาเทพาพร ผู้แต่ง
เลขเรียกWU515 พ925ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมในออสเตรเลีย / [ผู้แต่ง] ศุภัช ศุภชลาศัย ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562 [2019]
เลขเรียกHN850.ฮ9พ56 ก64 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดปริมาณงานอาคารตามรหัส CPF / สุชิน สุขพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุชิน สุขพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกTH435 ส762ก 2562,690 ส762ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการสาธารณภัยท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม / ระวิ แก้วสุกใส, อนงค์ ภิบาล...
ชื่อผู้แต่งระวิ แก้วสุกใส.
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์สมศักดิ์การพิมพ์, 2562 [2019]
เลขเรียกHV553 .ร656 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา