Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 4,000 ประโยคพูดยอดฮิต ฝึกอังกฤษในชีวิตประจำวัน / เขียนโดย Ishihara Mayumi ; แปลโดย มนัสวี ศัก...
ชื่อผู้แต่ง880-01 อิชิฮาระ, มายูมิ.
พิมพลักษณ์880-03 กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2563] [2020]
เลขเรียกPE1375 .อ634 2563,428 อ323ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 The purr-fect fall #รักแมวข้างบ้าน / Kipuu เขียน.
ชื่อผู้แต่ง880-01 กีปู.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : เอเวอร์วาย, [2563?] [2020?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / จิ๊ด เศรษฐบุตร.
ชื่อผู้แต่ง880-01 จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]
เลขเรียกKZ3410 .จ67 2563,341 จ551ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ / สาวตรี สุขศรี.
ชื่อผู้แต่ง880-01 สาวตรี สุขศรี.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT80.ค53 ส653 2563ก,364.168 ส687ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน / พฤกษ์ สระศรีทอง และคณะ.
ชื่อผู้แต่งพฤกษ์ สระศรีทอง. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]
เลขเรียกQA76.73.พ93 พ42 2563,005.133 ค172 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 วอร์โคสิกัน วอร์เกม / โลอิส แมคมาสเตอร์ บูโจลด์ เขียน ; ลมตะวัน แปล.
ชื่อผู้แต่ง880-01 บูโจลด์, โลอิส แมคมาสเตอร์.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : โซลิส, 2563 [2020]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 สรีรวิทยา. 2 / รัชฎา แก่นสาร์ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งรัชฎา แก่นสาร์. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2563 [2020]
เลขเรียกQT104 .ส47 2563 ล. 2,612.64 ส173 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 สัมมนากฎหมายหนี้ (ภาคจบบริบูรณ์) พร้อมบทวิเคราะห์ข้อสอบ (นิติกรรมและหนี้) = Discussion on gen...
ชื่อผู้แต่ง880-01 พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.
พิมพลักษณ์880-04 [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT504 .พ44 2563 ล. 2,346.077 พ451ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 อยากได้ยินคำว่าอร่อย = Pleasa say delicious / Lady-n เขียน.
ชื่อผู้แต่ง880-01 เลดี้-เอ็น.
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : โรสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 อู้งานมาวาดเล่น / ผู้แต่ง นิลภาส อ่องอำไพ ; บรรณาธิการ ปิยะบุตร สุทธิดารา.
ชื่อผู้แต่ง880-01 นิลภาส อ่องอำไพ.
พิมพลักษณ์880-04 นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกNC1320 .น64 2563,741 น664อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเข่าเสื่อม รักษาหายได้ด้วยตนเอง! = Henkeisei hiza kansetsu shou wa jibun de naoseru / Sakai Shint...
ชื่อผู้แต่งซะกะอิ, ชินตะโร, ผู้แต่ง
เลขเรียกRC932 ช119 2563,WE870 ซ119ข 2563,616.7223 ซ121ข 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและธรรมาภิบาลที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคอีสานและภาคเหนือประเทศไทย / กนกวรรณ มะ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ มะโนรมย์
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2563
เลขเรียกHC445 ก32 2563,333.31 ก125ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่อความร้อนและการประยุกต์ = Heat pipe and applications / ประชา ยืนยงกุล.
ชื่อผู้แต่งประชา ยืนยงกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
เลขเรียก621.4025 ป1711ท 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา