Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสายพันธุ์และเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาหมอสีสายพันธุ์เดิมในประเทศไทย / เรียบเรียงโดย อรุณี รอด...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563
เลขเรียกSF458.C5 ม63 2563,294.3438 ห144 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมือ เท้า ชา รักษาหายได้ด้วยตนเอง! = Te ashi no itami/shibire wa jibun de naoseru / Shintaro Sakai, เ...
ชื่อผู้แต่งซะกะอิ, ชินตะโร, ผู้แต่ง
เลขเรียกWL500 ซ119ม 2563,616.856 ซ121ม 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมพันธุ์ไม้ดอก / อุไร จิรมงคลการ
ชื่อผู้แต่งอุไร จิรมงคลการ, ผู้แต่ง
เลขเรียก582.13 อ857ร 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษา รูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง/ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒน...
ชื่อผู้แต่งสถาบันการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน, 2563
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส36 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์การทุจริตและการป้องกันและการสร้างสังคมไทยไม่ทนต่...
ชื่อผู้แต่งสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักต้านทุจริตศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช., 2563
เลขเรียกสร 364.1323 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย / นายสุรศักดิ์ ศรีสำอาง ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2520.
เลขเรียกN7321 .ศ665
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักศรัทธาเบื้องต้นสำหรับมุสลิมใหม่ / อามีน ลอนา
ชื่อผู้แต่งอามีน ลอนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัซซาบิกูน, 2563
เลขเรียกBP166.78 อ64 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา : จากการบรรยายแบบประเพณีโบราณสู่การสอนแบบไม่สอน / ไพฑูรย์ สินลารัต...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563.
เลขเรียกLB2331 พ975ห 2563,378.125 พ976ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 / อัจฉรา ชีวพันธ์. [Text].
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา ชีวพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563.
เลขเรียก495.918 อ499อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแห่งความเข้าใจ...ในเศรษฐมิติ / จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2564
เลขเรียกHB139 จ64 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง / เมธา วรรณพัฒน์
ชื่อผู้แต่งเมธา วรรณพัฒน์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563
เลขเรียกSF95 ม73 2563,636.2085 ม542ภ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา