Found: 51  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสวนาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : ทั่วโลกแซ่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2563.
เลขเรียก923.1593 ภ246สธ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเข่าเสื่อม รักษาหายได้ด้วยตนเอง! = Henkeisei hiza kansetsu shou wa jibun de naoseru / Sakai Shint...
ชื่อผู้แต่งซะกะอิ, ชินตะโร, ผู้แต่ง
เลขเรียกRC932 ช119 2563,WE870 ซ119ข 2563,616.7223 ซ121ข 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและการต่อรองตัวตนและความทุกข์ทนของผู้หญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจ๊ะห์ ประเทศอินโดนีเ...
ชื่อผู้แต่งสาลาม๊ะ หลงสะเตียะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2563
เลขเรียกHV6626.23.I5 ส64 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / โดย ฉันทวัธน์ วรทัต
ชื่อผู้แต่งฉันทวัธน์ วรทัต ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมาร. 3 / โม่เซียงถงซิ่ว เขียน ; แปล อลิส.
ชื่อผู้แต่งโม่เซียงถงซิ่ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เบเกอรี่บุ๊ค จำกัด, 2563 [2020]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผมบอกรักเธอด้วยฟอนต์ Cordia / ใบพัด นบน้อม.
ชื่อผู้แต่งใบพัด นบน้อม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์, 2563 [2020]
เลขเรียกPL4209.บ935 ผ435 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิเมืองกาญจน์ ตำนานเมืองปิล็อก โสมชยา ธนังกุล เขียน
ชื่อผู้แต่งโสมชยา ธนังกุล
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2563
เลขเรียกTN416.T5 ส94 2563,622.2 ส286ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสายพันธุ์และเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาหมอสีสายพันธุ์เดิมในประเทศไทย / เรียบเรียงโดย อรุณี รอด...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563
เลขเรียกSF458.C5 ม63 2563,294.3438 ห144 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมือ เท้า ชา รักษาหายได้ด้วยตนเอง! = Te ashi no itami/shibire wa jibun de naoseru / Shintaro Sakai, เ...
ชื่อผู้แต่งซะกะอิ, ชินตะโร, ผู้แต่ง
เลขเรียกWL500 ซ119ม 2563,616.856 ซ121ม 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมพันธุ์ไม้ดอก / อุไร จิรมงคลการ
ชื่อผู้แต่งอุไร จิรมงคลการ, ผู้แต่ง
เลขเรียก582.13 อ857ร 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษา รูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง/ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒน...
ชื่อผู้แต่งสถาบันการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน, 2563
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส36 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สถานการณ์การทุจริตและการป้องกันและการสร้างสังคมไทยไม่ทนต่...
ชื่อผู้แต่งสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักต้านทุจริตศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช., 2563
เลขเรียกสร 364.1323 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปสมัยต่าง ๆ ในประเทศไทย / นายสุรศักดิ์ ศรีสำอาง ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2520.
เลขเรียกN7321 .ศ665
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา