Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 กฎหมายโทรคมนาคม = Telecommunication law : การกำกับดูแลกิจการและจัดสรรคลื่นความถี่ และสิทธิเข้...
ชื่อผู้แต่งจินตนา พนมชัยชยวัฒน์. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT3487 .จ64 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม / สุรีพร ธนศิลป์.
ชื่อผู้แต่งสุรีพร ธนศิลป์. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]
เลขเรียกRC266 ส866 2563,WY156 .ส753 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย / ชีพ จุลมนต์, กนก จุลมนต์.
ชื่อผู้แต่งชีพ จุลมนต์. 880-01
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT1942 .ช645 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น / ไพโรจน์ วายุภ...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วายุภาพ. 880-01
พิมพลักษณ์880-05 กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT1710 .พ94 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา วิเชียรชม, 2496- 880-01
พิมพลักษณ์880-05 กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกKPT1270 .ว623 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 คุณฉลาดพอจะทำงานที่ Google หรือเปล่า? / William Poundstone ; ผู้แปล ศิวพร วิไลเวทวิทยากร.
ชื่อผู้แต่งพาวสโตน, วิลเลียม. 880-01
พิมพลักษณ์880-03 กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]
เลขเรียกHF5549.5.ส6 พ63 2563,658.311 พ623ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 เรียนรู้หลักการ Data science ด้วย Python / Joel Grus ; บรรณาธิการ จิระ จริงจิตร, วิโรจน์ อัศว...
ชื่อผู้แต่ง880-01 กรัส, โจเอล (วิศวกรซอฟแวร์)
พิมพลักษณ์880-04 นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น, 2563 [2020]
เลขเรียกQA76.73.พ93 ก465 2563,006.312 ก171ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง880-02 ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : การเมืองที่ผันผวนและความยุ่งยากในช่วงต้นของความสัมพันธ์ทางการฑูต ...
ชื่อผู้แต่ง880-01 สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2524-
พิมพลักษณ์880-04 กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2563 [2020]
เลขเรียกDS575.5.จ6 ส633 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการทำงานอุตสาหกรรม / กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข
ชื่อผู้แต่งกิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานเทคโนโลยีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2563
เลขเรียกT60.4 ก63 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิเมืองกาญจน์ ตำนานเมืองปิล็อก โสมชยา ธนังกุล เขียน
ชื่อผู้แต่งโสมชยา ธนังกุล
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2563
เลขเรียกTN416.T5 ส94 2563,622.2 ส286ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสายพันธุ์และเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาหมอสีสายพันธุ์เดิมในประเทศไทย / เรียบเรียงโดย อรุณี รอด...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563
เลขเรียกSF458.C5 ม63 2563,294.3438 ห144 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักศรัทธาเบื้องต้นสำหรับมุสลิมใหม่ / อามีน ลอนา
ชื่อผู้แต่งอามีน ลอนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัซซาบิกูน, 2563
เลขเรียกBP166.78 อ64 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา : จากการบรรยายแบบประเพณีโบราณสู่การสอนแบบไม่สอน / ไพฑูรย์ สินลารัต...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563.
เลขเรียกLB2331 พ975ห 2563,378.125 พ976ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา