Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง109 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ
เลขเรียกN8725 ก169ห 2563,353.77 ห159 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ / เกียรติชัย กาฬสินธุ์
ชื่อผู้แต่งเกียรติชัย กาฬสินธุ์, ผู้แต่ง
เลขเรียกHD30.28 ก853ก 2563,658.4012 ก853ก 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ : การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ. เล่ม 1 = Gerontological nursing : health ...
ชื่อผู้แต่งวณิชา พึ่งชมภู.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]
เลขเรียกWY152 .ว362 2563 ล. 1,610.7365 ว158ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ / สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา เอมอิ่มธรรม
เลขเรียกJF130 ส72 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน / ชาติชาย ณ เชียงใหม่.
ชื่อผู้แต่งชาติชาย ณ เชียงใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียกJQ1745 ช518 2563,342 ช63ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดเริ่มต้นสถาปนา "การปกครองประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" / ศุภมิตร ปิติพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งศุภมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียกJQ1745 ศ7จ 2563,320.9593 ศ74จ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น / ฤทัยชนนี สิทธิชัย
ชื่อผู้แต่งฤทัยชนนี สิทธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกHV6773.15.C92 ฤ364 2562,TK5105.875.I57 ฤ176พ 2562,302.34 ฤ176พ 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง / กิตินันท์ พลสวัสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2563 [2020]
เลขเรียกJQ1746.ฮ13ส53 ร54 2563,351.076 ร156 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทของจีน : ภายใต้กรอบงานของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน / นิยม ...
ชื่อผู้แต่งนิยม รัฐอมฤต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563
เลขเรียกDS777.55 น64 2563,320.951 น366ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการผลิตพืชไร่ / ปิติพงษ์ โตบันลือภพ
ชื่อผู้แต่งปิติพงษ์ โตบันลือภพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563
เลขเรียกSB187.T5 ป63 2563,577.55 ป343ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัพพะตำราสล่าล้านนา (ภูมิปัญญาช่างจากคัมภีร์ใบลานและพับสา) / ดิเรก อินจันทร์
ชื่อผู้แต่งดิเรก อินจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, 2563
เลขเรียกNB1130.T5 ด67 2563,745.5 ด555ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา