Found: 12,372  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
226
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ชุดการเรียนรู้ การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ : โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้าง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาดาการพิมพ์, 2558, [2015]
เลขเรียกWA540.JT3 จ689 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
227
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ชุดการเรียนรู้การพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ : โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2558.
เลขเรียก610.73 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
228
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเซียบูรพา / บรรณาธิการ, ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียก940.53953 จ688 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
229
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง7 ประสบการณ์ ชุมชน ลด ละ เลิกเหล้า ลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / มูลนิธิหญิ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
230
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ร้อยพันเชิงชีวิต จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์แพค, 2558.
เลขเรียกAC159 ย177จ,158 ย534จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
231
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี วันสันติภาพไทย : ความรู้ ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ / ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียก940.53593 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
232
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปีใต้ร่มพระบารมี ทั่วแผ่นฟ้าร่มเย็นเป็นสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ThaiBev, 2558.
เลขเรียกDS570.6.ภ7 จ689
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
233
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 เมนูอาหารไทย / ระพีพรรณ เทพคุณ [text]
ชื่อผู้แต่งระพีพรรณ เทพคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558.
เลขเรียกTX 724.5.T5 ร146จ,641.59593 ร245จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
234
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี ครูผู้อุทิศตนเพื่อวิชาชีพกฎหมาย : ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล = Dedicated to Legal Ed...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ โฆวิไลกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก340 ป413จ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
235
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ = 72nd Anniversary Kasetsart University / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียก338.16 ม246จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
236
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ = 72nd Anniversary Kasetsart University : พ.ศ. 2486-2558 / บรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียกLG395.B34 จ688 2558,378.05 จ688(1) 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
237
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียก731.76 จ567
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
238
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / [กองบรรณาธิการ ทิพยธิดา ภักดีศุภผล, ปิยะนุช ศรีสารัตน์, สายฝน โสวัณณะ]...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายนโยบายและแผน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
เลขเรียก731.76 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
239
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / กองบรรณาธิการ ทิพย์ธิดา ภักดีศุภผล, ปิยะนุช ศรีสารัตน์, สายฝน โสวัณณะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประชาสัมพันธ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558.
เลขเรียกDS578.3 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
240
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ / คณะผู้จัดทำ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียก731.76 จ688จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา