Found: 12,372  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ทศวรรษ ศึกษาศาสตร์ บางแสน 2498-2558 / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
เลขเรียก378.593 ห111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ทศวรรษ ศึกษาศาสตร์ บางแสน 2498-2558 / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
เลขเรียกLG395.T5 ห111 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ทศวรรษ ศึกษาศาสตร์ บางแสน 2498-2558 / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกLG 395 .T5B8 ห11 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ทศวรรษ ศึกษาศาสตร์ บางแสน 2498-2559 = Faculty of Education Burapha University (1955-2015) / [ผู้...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา], 2558.
เลขเรียก378.593 มบ747ศ 2498-2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
200
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง6 ท่าพิชิตโรค / [คอมแพคดิสก์] เบญจามณี คำเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์พรินติ้งแอนพลับลิชซิ่ง, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนรี พงษ์ฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง, 2558
เลขเรียก580 ก423ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพร...
ชื่อผู้แต่งกาญจนรี พงษ์ฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2558.
เลขเรียกSB423 ก423,581.76 ก221ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย / สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย, 2558.
เลขเรียกBP161.2 ส293 2558,297.092 ส293ห 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สมาคมห้องสมุดประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชืพบรรณารักษ์ = 60 Years of Thai library ass...
ชื่อผู้แต่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และประชุมวิชาการ (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2558
เลขเรียกZ 673 .A54T5 ส16 2557,027 ก27ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียก340 ห111 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศิริราช / สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2558] [2015]
เลขเรียกWN440 ห111 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 พรรณไม้มีคุณค่าจากป่าชุมชน : เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้, 2558.
เลขเรียกSD657.ท9 ห25 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
208
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย / คณะผู้จัดทำ ชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2558.
เลขเรียกDS586.5.ท7 ห111,อ 923.1593 ส373ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ จัดทำโดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2558
เลขเรียกLB1028.3 �111,อ 923.1593 ห111ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ในพระมหากรุณาธิคุณ / สำนักงานหลักประกันสุขภาพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.
เลขเรียก923.1593 ท622ห6 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา