Found: 12,422  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ. พิสดาร / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Jurisprudence, 2558.
เลขเรียกKPT4720 ว232 2558,345 ว232ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พ.ร.บ.พิศดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2558 ) / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ text
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2558
เลขเรียกKPT4720 ว232 2558,345.08 ว559ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ข้อคิดชีวิตล่ำซำด้วยงานประจำ [electronic resource] / ณัฐวิทย์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : PR, 2558.
เลขเรียก332.673
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี = 30th Anniversary of Faculty of Management Scienc...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. คณะวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์ลพบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2558
เลขเรียก378.593 ม246ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี วารสารญี่ปุ่นศึกษา : ญี่ปุ่น-ไทย ในยุคเปลี่ยนผ่าน 2527-2556 / จัดทำโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2558.
เลขเรียกDS 570 .J38 ส26 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 วิธีเรียนเก่ง รวมสุดยอดเคล็ดลับเรียนเก่ง เร่งเกรด ด้วยตนเอง / โชติกานต์ เที่ยงธรรม
ชื่อผู้แต่งโชติกานต์ เที่ยงธรรม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โสภณการพิมพ์, 2558
เลขเรียกLB1060 ช823 2558,371.30281 ช823ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 วัน "ฟัง พูด อ่าน เขียน" เก่งอังกฤษได้ด้วยตนเอง / คณาจารย์และกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2558.
เลขเรียก428 ส128ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง34 วิธีคิด พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ / สมิต อาชวนิจกุล
ชื่อผู้แต่งสมิต อาชวนิจกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : be Bright, 2558.
เลขเรียกBF637.S8 ส312ว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 เรื่องดี ของพื้นที่ภาคกลาง / ผู้เขียน, กลุ่มผู้ก่อการ--ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 35 พื้...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มาตาการพิมพ์, 2558, [2015]
เลขเรียกWA540.JT3 ส647 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 กลยุทธ์ คว้ากำไรในตลาดหุ้น / อนันต์ ข้อมงคลอุดม
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ข้อมงคลอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, 2558.
เลขเรียกHG179 อ165,332.645 อ165ส 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 วิธี โชคดีตลอดชีวิต = The supreme auspices in life / ว. วชิรเมธี.
ชื่อผู้แต่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิมุตตยาลัย, 2558.
เลขเรียกBQ1369.5.ม2 ว73 2558
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 วิธี โชคดีตลอดชีวิต = The supreme auspices in life / ว. วชิรเมธี.
ชื่อผู้แต่งว. วชิรเมธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิมุตตยาลัย, 2558.
เลขเรียก294.315 ว111ส 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี คปก. กับยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคมและแรงงาน --จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ปฏิรูปเพื่อคุณภาพชีวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2558.
เลขเรียกKPT1472 ส733 2558,344 ส734ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา