Found: 5,165  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุณาวุฒิ".
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [2540].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ท้องถิ่น" ในการรับรู้ของชนชั้นนำไทยช่วงสมัยปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435 / พิชิต พิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งพิชิต พิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เริ่มต้น--ชีวิตสดใส" คู่มือการปฏิบัติงาน : การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
เลขเรียก372.1784 ก 522 ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : ฉบับประชาชน.
ชื่อผู้แต่งสภาร่างรัฐธรรมนูญ : คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540.
เลขเรียกK3165.A37.T5 ส4ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)รายการก่อสร้าง / นิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ สุวรรณสุขโรจน์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
เลขเรียกTH438 น6ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(อะบุ๊ค ออฟ เซ็นทินซ, คลอซ แอ็นด เฟรซ) A book of Sentences, Clauses and Phrases / รวบรวมโดย เจตนาพร
ชื่อผู้แต่งเจตนาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี.บี.บุคส์, (2540?).
เลขเรียก425 จ 846 อ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(อะบุ๊ค ออฟ เวอบ แอนด์ แอ็ดเวอบ) A book of Verbs and Adverbs / รวบรวมโดย เจตนาพร
ชื่อผู้แต่งเจตนาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี.บี.บุคส์, (2540?).
เลขเรียก425 จ 846 อ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง-อะคาโรวิทยาการแพทย์และสัตวแพทย์ / สัมฤทธิ์ สิงห์อาษา.
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ สิงห์อาษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2540.
เลขเรียก595.7 ส616ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีกับโยคะในช่วงเวลาการทำงานสำหรับนักธุรกิจงานรัดตัว / วินัย คงเจริญยิ่ง แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, 2540
เลขเรียก613.7046 ส35 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 มีนาคม 2540 ครบรอบ 55 ปี การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2540.
เลขเรียกRA541.T5 ส6ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.
เลขเรียกJS7402 ธ285 2548,352.0593 ธ286ห5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ความสัมพันธ์สยาม - รัสเซีย : คำแปลเอกสารประวัติศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาวิชาภาษารัสเซีย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
เลขเรียก327.593047 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ความสัมพันธ์สยาม-รัสเซีย : คำแปลเอกสารประวัติศาสตร์ / ภาควิชารัสเซีย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกDS575.5.S65 ห4 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ความสัมพันธ์ไทย - รัสเซีย / คณะบรรณาธิการ ประสพ รัตนากร ... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งประสพ รัตนากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรัฐบุรุษฯ, 2540
เลขเรียก327.593047 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี มหาวชิราวุธ / กองบรรณาธิการ ชูชาติ ชุ่มสนิท ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540.
เลขเรียก089.9591 ร 235 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา