Found: 159  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเสริมเนื้อตาลสุกผงในสูตรอาหารนกกระทาญี่ปุ่นต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข...
ชื่อผู้แต่งอารยา เจียรมาศ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกSF473.Q34 อ64 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการ การสร้างเสริมสมดุลชีวิตของวัยรุ่นไทยในภาคใต้ / กาญจน์สุนภัส บาลทิพย...
ชื่อผู้แต่งกาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561
เลขเรียกRA564.5 ก622 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปริมาณกรดเบนโซอิกและซอร์บิกในเครื่องดื่มที่จำหน่ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาค...
ชื่อผู้แต่งพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกQP144.B48 พ65 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของโปรแกรมการส่งเสริมเป้าหมายชีวิตต่อสุขภาวะองค์รวมของวัยรุ่นตอนต้นไทย / กาญ...
ชื่อผู้แต่งกาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกRA564.5 ก62 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดและปรับท่าทางในการทำงานต่อพฤติกรรมการดูแลต...
ชื่อผู้แต่งแสงอรุณ อิสระมาลัย
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยายาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกRA781 ส82 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการจัดการการยศาสตร์ต่อการดูแลตนเองและความ...
ชื่อผู้แต่งพัชรี คมจักรพันธุ์
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกTA167 พ62 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง ฤทธิ์ต้านมะเร็งช่องปากและกลไกการเหนี่ยวนำการตายแบบอะพอพโทซิสโดยสารไทรอี...
ชื่อผู้แต่งธัญญรัศน์ อุทัยพันธ์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิขาพรีคลีนิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกRC280.M6 ธ62 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของจีโอพอลิเมอร์จากกากเหลือทิ้งโรงประปาสำหรับการก...
ชื่อผู้แต่งนภารัตน์ ไวยเจริญ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกTD898.8.M47 น46 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการเพิ่มคุณค่าทางอาหารและการยืดเวลาเก็บรักษาของกากเยื่อในลำต้นสาคูที่ผ่า...
ชื่อผู้แต่งธนุสรา เหล่าเจริญสุข
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2560
เลขเรียกSF95 ธ37 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องความกังวลเกี่ยวกับชุมชนของวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 15-25 ปี ในจังหวัด...
ชื่อผู้แต่งนูริน ดือเร๊ะ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกHN700.55.A8 น74 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลของสภาวะในการสังเคราะห์และเก็บรักษาต่อความสามารถในการกำจัดสีย้อมอะโซขอ...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ ขุนจันทร์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกTD758.5.C5 ป46 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการถอดบทเรียนในกิจกรรมนักศึกษา สำหรับผู้นำนักศึกษาคณ...
ชื่อผู้แต่งอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกLB3605 อ63 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ"พลวัตความเคลื่อนไหวของนักการเมืองมลายูมุสลิมท่ามกลางความรุนแรงในพื้นที...
ชื่อผู้แต่งอิมรอน ซาเหาะ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกDS588.S65 อ64 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการผลิตกรดและการผลิตบิวทานอลจากจุลสาหร่าย Chlorello sp. ด้วยกระบวนการหม...
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ คงจันทร์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกTP359.B46 ป46 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการผลิตภัณฑ์กล้าเชื้อบาซิลลัสทนเค็มสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้ง ...
ชื่อผู้แต่งยุทธพงษ์ สังข์น้อย
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกSH380.64.T5 ย73 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา