Found: 147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัย : วาทกรรมว่าด้วยวิธีวิทยาในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ นโยบายศาสตร์ และสันติศึกษา / ศรีสมภ...
ชื่อผู้แต่งศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
เลขเรียกJF130 ส72 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐศาสตร์ : ทฤษฎี แนวความคิด ปัญหาสำคัญ และแนวทางศึกษาวิเคราะห์การเมือง / ทินพันธุ์ นาคะตะ.
ชื่อผู้แต่งทินพันธุ์ นาคะตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก320 ท235ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การนำหลักดุลยภาพอิสลามมาใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในพหุสังคม : ศึ...
ชื่อผู้แต่งอีสมาแอ กาเต๊ะ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกLC910.T5 อ65 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการผลิตไลเปสจากยีสต์ที่คัดแยกได้จากตะกอนน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ ขุนจันทร์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกQP609.L5 อ79 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องชีววิทยาบางประการของแม่พันธุ์ปลาบ้าเพื่อการขยายพันธุ์ / ธำรงค์ อมรสกุล, [และคนอื...
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ อมรสกุล
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกQL638.C94 ธ64 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรคณะวิท...
ชื่อผู้แต่งประทีป เอื้อนมงคล
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกHE7551 ป46 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างสันติภาพ: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แ...
ชื่อผู้แต่งฟารีดา ปันจอร์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกJZ5584.T5 ฟ64 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น / สรณ สุวรรณเรืองศรี, [และคนอื...
ชื่อผู้แต่งสรณ สุวรรณเรืองศรี
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2563?]
เลขเรียกRG556.5 ส43 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การตอบสนองระดับเซลล์ต่อไคโตซานกลาสไอโอโนเมอร์ประยุกต์ที่มีการเติมไตรแคลเซียมฟอ...
ชื่อผู้แต่งอุรีพร เล็กกัต
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกRK652.8.G55 อ74 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งบุญเลิศ จันทร์ไสย์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกLC1072.I58 บ72 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงสภาพเข้ากันได้ของยางธรรมชาติเชิงประกอบเสริมแรงด้วยท่อนาโนฮาโลไซท์โด...
ชื่อผู้แต่งนาบิล หะยีมะแซ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกTS1892 น63 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากรำข้าว / สั...
ชื่อผู้แต่งสันทัด วิเชียรโชติ
พิมพลักษณ์สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกQP702.O44 ส63 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาข้อคำถามบนโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของพฤติกรรมที่นำ...
ชื่อผู้แต่งพรเพ็ญ ภัทรนุธาพร
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2563
เลขเรียกRC280.B48 พ47 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโปรไบโอติกเบื้องต้นของแบคทีเรียกลุ่ม coagulase-negativ...
ชื่อผู้แต่งพจนารถ แก่นจันทร์
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2563?]
เลขเรียกQR121 พ23 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเสริมเนื้อตาลสุกผงในสูตรอาหารนกกระทาญี่ปุ่นต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข...
ชื่อผู้แต่งอารยา เจียรมาศ
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2563
เลขเรียกSF473.Q34 อ64 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา