Found: 147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลูกผักบนโต๊ะ : ปลูกในพื้นที่เล็ก ๆ ปลูกบนดาดฟ้า / ทวีศักดิ์ วิยะชัย
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ วิยะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเว่น ดี บุ๊ค, 2563
เลขเรียกSB320.9 ท56 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ้าป้องกันรังสียูวีและยับยั้งแบคทีเรีย / มาหามะสูไฮมี มะแซ
ชื่อผู้แต่งมาหามะสูไฮมี มะแซ
พิมพลักษณ์สงขลา : พีซี พริ้นติ้ง, 2563
เลขเรียกTS1512 ม65 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณพฤกษาล้านนาจากพันธุกรรมพืชสู่ลวดลายในศิลปกรรม / ฐาปกรณ์ เครือระยา
ชื่อผู้แต่งฐาปกรณ์ เครือระยา, ผู้แต่ง
เลขเรียกN7680 ฐ63 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / จัดพิมพ์โดย กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าภายใน กองกฏหมาย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน, 2563
เลขเรียกKPT3257 ก44 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่เก...
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าภายใน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมการค้าภายใน, 2563
เลขเรียกKPT3210.A31A4 ก44 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่น / ฤทัยชนนี สิทธิชัย
ชื่อผู้แต่งฤทัยชนนี สิทธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกHV6773.15.C92 ฤ364 2562,TK5105.875.I57 ฤ176พ 2562,302.34 ฤ176พ 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลิกโฉมการเรียนรู้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล กระทรวงศึกษาธิการ 128 ปี / คณะผู้จัดทำ: บัลลังก์ โรหิตเสถียร...[...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2563
เลขเรียกL591 พ46 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลิกโฉมท้องถิ่น บินนอกกรอบ / เชิดชัย คงวัฒนกุล, เรียบเรียง ;สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ, 2563
เลขเรียกJS7153.A2 พ46 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชน้ำมันและน้ำมันพืช / สุขุมาลย์ เลิศมงคล
ชื่อผู้แต่งสุขุมาลย์ เลิศมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563
เลขเรียกSB298.5.T5 ส72 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 / ปภาวี ฟาน โดมเมเลน
ชื่อผู้แต่งปภาวี ฟาน โดมเมเลน
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกQC176 ป46 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกเมืองสระบุรี / บรรณาธิการ เอนก นาวิกมูล และธงชัย ลิขิตพรสวรรค์
พิมพลักษณ์สระบุรี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี, 2563
เลขเรียกDS589.S2 ม43 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอดไม้ยางพารา / วิสุทธิ์ สิทธิฉายา
ชื่อผู้แต่งวิสุทธิ์ สิทธิฉายา
พิมพลักษณ์สงขลา : สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกQL592.T52 ว65 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสายพันธุ์และเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลาหมอสีสายพันธุ์เดิมในประเทศไทย / เรียบเรียงโดย อรุณี รอด...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563
เลขเรียกSF458.C5 ม63 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวบรวมงานวิจัยด้านสตรีและครอบครัวของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2547 - 2561 / กรมกิจการสตรีแ...
ชื่อผู้แต่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีระมิตร ครีเอชั่น จำกัด, 2563
เลขเรียกHQ674.55 ก44 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการสร้างสวนยางแบบผสมผสานโดยการปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอื่น / วิทยา พรหมมี
ชื่อผู้แต่งวิทยา พรหมมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท นิวธรรมดา การพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2563
เลขเรียกSB290.5.T5 ว63 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา