Found: 143  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นตา / ภิญรดา ธีรโสภากุล
ชื่อผู้แต่งภิญรดา ธีรโสภากุล
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกRE661.D5 ภ62 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มไก่เบตง ฉบับเกษตรกร / สุธา วัฒนสิทธิ์...และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งสุธา วัฒนสิทธิ์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกSF481.75.T5 ส73 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดในทารกแรกเกิด ที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย / ลั...
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ ถิ่นปากพนัง
พิมพลักษณ์สงขลา : หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิด ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกRJ299 ล63 2563,WY159 ล246ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน การวิเคราะห์อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารงานแบบรวมศูนย์ มหาวิทยาลัยสง...
ชื่อผู้แต่งอนิสา ขนาดผล
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกLG395.S64 อ36 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดสอบคัดเลือกการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการจัดสอบวัดคุณสมบัติ สำห...
ชื่อผู้แต่งกีรัตยา เจริญมาก
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกLB2386 ก64 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ / สุพรรษา บุญเกื้อ
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา บุญเกื้อ
พิมพลักษณ์ตรัง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ วิทยาเขตตรัง, 2563
เลขเรียกHD59 ส73 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ในระบบ TCAS รอบท...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ โชติมณี
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกLB2351.48.T5 อ63 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการครุภัณฑ์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ยุพดี อุดมพงษ์
ชื่อผู้แต่งยุพดี อุดมพงษ์
พิมพลักษณ์ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกLB3229 ย73 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับการผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมด / นภาพร ศรีวิ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ หมื่นด้วง
พิมพลักษณ์สงขลา : ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกRC280.T5 ก32 2563,WY156 ก125ค 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การบริหารจัดการสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท...
ชื่อผู้แต่งจงรักษ์ ศรีจันทร์งาม
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, 2563
เลขเรียกLC1049.8.T5 จ24 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานเรื่องการตรวจสอบการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งลัดดา เพชรนวล
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกHJ2162.55 ล63 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติพยาบาลการบริหารยาอะมิโอดาโรน ในผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว / พัชราพร กัลหะรัตน์
ชื่อผู้แต่งพัชราพร กัลหะรัตน์
พิมพลักษณ์สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกRC674 พ62 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือป้องกันมลภาวะทางแสง (Light pollution) ฉบับประชาชน / ปิดิเทพ อยู่ยืนยง
ชื่อผู้แต่งปิดิเทพ อยู่ยืนยง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563
เลขเรียกQB51.3.L53 ป63 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัล = Values of state officials to serve...
ชื่อผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2563.
เลขเรียก352.63 ว237ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิเคราะห์ข้อมูลการใช้รถยนต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ป...
ชื่อผู้แต่งประทีป เอื้อนมงคล
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563
เลขเรียกTL154 ป46 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา