Found: 145  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศในสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในกรุ...
ชื่อผู้แต่งพระมหานรินทร์ บุราคร
พิมพลักษณ์สาขาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ : 2558
เลขเรียกวพ 658 พ358ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมในองค์กรกับปัจจัยการบริหาร โรงเรียนเอกชนในเครือสารสาสน์ เขตการศ...
ชื่อผู้แต่งยุพิน รุ่งเรืองเกษมสุข
พิมพลักษณ์สาขาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ : 2558
เลขเรียกวพ 658.4 ย421ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการมัีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ ดำพะธิก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.201 ศ484ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับสุขภาพจิตครู ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส...
ชื่อผู้แต่งกิติญา เนิดน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.2 ก677ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนส...
ชื่อผู้แต่งรุจิภาส คำแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลััยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 352.26 ร655ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการบริหารแนวพุทธกับการจัดการความรู้ในโรงเรียบนประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา...
ชื่อผู้แต่งพระมหาบุญรุ่ง สถิตคีรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 372.1 พ358ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคันไซ ใครไปก็หลงรัก / พิมพิดา กาญจนเวทางค์, เรื่องและภาพ ; พรประเสริฐ ยามาซากิ, แผนที่.
ชื่อผู้แต่งพิมพิดา กาญจนเวทางค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; อมรินทร์ท่องโลก, 2558.
เลขเรียก915.204 พ723ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ธรินทิพย์ วีร...
ชื่อผู้แต่งธรินทิพย์ วีระวัฒนยิ่งยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 352.14 ธ389ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานสมุทรปราการ อาทินันทร์ เกียรติธำร...
ชื่อผู้แต่งอาทินันทร์ เกียรติธำรงสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558
เลขเรียกวพ 658.314 อ622ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ทอยส์ จำกัด วิทยา พิบูลย์สวัสดิ์ Text
ชื่อผู้แต่งวิทยา พิบูลย์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลััยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 658.302 ว582ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคูล เบซิล : ร้านอาหารไทยร่วมสมัย / กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2558?].
เลขเรียก647.95593 ค696 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ : เล่ม 1 พ.ศ. 2457 และเล่ม 2 พ.ศ. 2463 / ส...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2558.
เลขเรียก929.7 จ132 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉลอง ปึงตระกูล : ผู้นำการจัดทำแผนพัฒนาประเทศฉบับแรกของไทย : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายฉลอง ปึงต...
ชื่อผู้แต่งฉลอง ปึงตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558
เลขเรียก923.3593 ฉ151
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชา มหัศจรรย์สุดปลายยอด / ทีมงานกบนอกกะลา : เนื้อหาสารคดี ; Poly Wizard : เรื่องและภาพ
ชื่อผู้แต่งวิซาร์ด, โพลีกอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2558
เลขเรียกร.ส. ท533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา