Found: 140  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งการรู้แจ้ง เขียน ริวโฮ โอคาวา ; แปล นันทวิทย์ พรพิบูลย์
ชื่อผู้แต่งโอคาวา, ริวโฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย) 2558
เลขเรียกBQ4445 อ281 2558,158 อ965ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระซิบรักฉบับญี่ปุ่น = Japan love gossip / เกตุวดี Marumura.
ชื่อผู้แต่งเกตุวดี marumura.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกDS821 ก759ก 2558,306.734 ก759ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นพบและปราบ Trichinosis ในประเทศไทย : The eradication of trichinosis in Thailand / รำพึง ดิสสะ...
ชื่อผู้แต่งรำพึง ดิสสะมาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2558, [2015]
เลขเรียกWZ100 ร463ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ศรุดา คงเพียรภาค Text
ชื่อผู้แต่งศรุดา คงเพียรภาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558
เลขเรียกวพ 372.21 ศ283ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชักนำการสะสมปริมาณวานิลลินในฝักวานิลลาบ่มโดยเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยสลายเซลลูโลส = ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกSB307.V2 ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนะรรมในชุมชนไตลื้อ ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โอริสา เชี่ยวเกษม Tex...
ชื่อผู้แต่งโอริสา เชี่ยวเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 915.9304 อ982ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ประคอง วีระศักดิ์ Text
ชื่อผู้แต่งประคอง วีระศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.2 ป198ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี มะรอบี โดยหมะ Text
ชื่อผู้แต่งมะรอบี โดยหมะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.077 ม270ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความเสี่ยงในสำนักเรียนพระปริยัติธรรม Text พระมหาสมบูรณ์ เจริญทัศน์
ชื่อผู้แต่งพระมหาสมบูรณ์ เจริญทัศน์
พิมพลักษณ์สาขาการบริหารการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ : 2558
เลขเรียกวพ 658.155 พ358ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมภายใต้โครงสร้างซีท ในโรงเรียน...
ชื่อผู้แต่งสมยศ พวงเกตุแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.2 ส274ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดตะวันตกของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร สุรางคนางค์ พิมานแ...
ชื่อผู้แต่งสุรางคนางค์ พิมานแมน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 371.2 ส858ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : วิทยานิพนธ์...
ชื่อผู้แต่งประสงค์ สมทรง
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2558
เลขเรียกวพ 361 ป388ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดของแข็งละลายน้ำทั้งหมดจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมพลาสติกโดยพืชทนเค็ม = Treatment of total dissolved...
ชื่อผู้แต่งรุจิรา ดลเพ็ญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกTD755 ร-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตหมึกพิมพ์ฐานน้ำโดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี ร่วมกับการใช้พืช = Treatment of...
ชื่อผู้แต่งประไพ ธุระกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกTD755 ป-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร ศิริกานดา บูชาธรรม ...
ชื่อผู้แต่งศิริกานดา บูชาธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2558
เลขเรียกวพ 379.1 ศ447ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา