Found: 1,557  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยประกันภัย / ธานี วรภัทร์
ชื่อผู้แต่งธานี วรภัทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียกKPT998 ธ517 2558,346.08 ธ517ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมสอบ ตั๋วเงิน / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
ชื่อผู้แต่งก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร้านสวัดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช" (จัดจำหน่าย), 2558.
เลขเรียกพิมพ์ครั้งที่,346.096 ก377ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน [text] / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกK ก813คก 2558,344.01 ก813ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ / ผู้เรียบเรียง จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ; บรรณาธิการ นัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2558.
เลขเรียกCD2145 ก117 2558,344.092 ก117 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายใหม่ พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย คมกริช วัฒนเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตไทย, 2558
เลขเรียกK 245 ค144ก 2558,340 ก118 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย. เล่ม 39 : อุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2558
เลขเรียกKT2821 ส63 2558,349.593 ส691ก 2558 ล.39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย. เล่ม 41 : ศาสนา วัฒนธรรม โบราณสถาน ธง กีฬา / สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2558
เลขเรียก349.593 ส691ก 2558 ล.41
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกดจุดหยุดอาการ / วิทิต วัณนาวิบูล ;บรรณาธิการโดย สุณีรัตน์ วัณนาวิบูล.
ชื่อผู้แต่งวิทิต วัณนาวิบูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2558.
เลขเรียกRC 392 ว571ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกดจุดให้ถูกจุด ใครๆ ก็ทำได้ / มะซะโตะชิ คะโต้, เขียน ; พิมพ์รัก สุขสวัสดิ์, แปล ; วายร้ายสีแดง, เรีย...
ชื่อผู้แต่งคะโต้, มะซะโตะชิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 303, 2558.
เลขเรียกRM723.A27 ค237 2558,615.822 ค427ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรงปรารถนา / จรสจันทร์.
ชื่อผู้แต่งจรสจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : เยลโล่การพิมพ์ , 2558.
เลขเรียกนว จ162ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระซิบรักฉบับญี่ปุ่น = Japan love gossip / เกตุวดี Marumura.
ชื่อผู้แต่งเกตุวดี marumura.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียกDS821 ก759ก 2558,306.734 ก759ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
164
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกระบี่กระบอง : รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่น เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป = Sw...
ชื่อผู้แต่งรังสฤษฏิ์ บุญชลอ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2558.
เลขเรียกGV1149.5.ท9 ร315 2558,796.86 ร314ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระเทียมน้ำปาด / ราช รามัญ
ชื่อผู้แต่งราช รามัญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2558
เลขเรียกRM 666.G15 ร411ก,635.26 ร22ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา