Found: 131  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / สถาบันวิจัยและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
92
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 29-30 มกราคม 2558 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยพะเยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยพะเยา 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
93
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 [electronic resource] = Proceedings...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย (ครั้งที่ 4 : 2558 : มหาวิทยาลัยพะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
94
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการธรณีพิบัติภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2547-2557 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / ก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
95
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558) [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / คณะสถิติ...
ชื่อผู้แต่งคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
96
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวิชาการฟาร์มโคเนื้อ/ ธันวา ไวยบท.
ชื่อผู้แต่งธันวา ไวยบท.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2558.
เลขเรียกSF 207 ธ477ว 2558,636.213 ธ115ว 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
97
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องวีดีทัศน์เผยแพร่ผลงานเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / สาขาอาชีพทำนา นางสาวสด...
ชื่อผู้แต่งกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
98
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสปอตแจ้งเตือนประชาชน [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
99
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสองข้างทางหลวง ชุด รอบรู้คู่ทางหลวง [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ชื่อผู้แต่งกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
100
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสองข้างทางหลวง ชุด รอยทาง บนรอยไทย [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ชื่อผู้แต่งกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
102
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารสนเทศ ประจำปี 2558 [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
103
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารานุกรมกรุงธนบุรี ฉบับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเยาวชน [electronic resource] / มหาวิทยาลัยราชภั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
104
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอก...
ชื่อผู้แต่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
105
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสื่อคลังข้อสอบมัลติมีเดีย ชุด อาเซียนศึกษา [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกั...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา