Found: 345  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการเสรีไทยกับวีรกรรมกู้ชาติ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร text
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2558
เลขเรียกDS585 ว6ข 2558,940.53593 ว555ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอให้มีชีวิตอยู่ด้วยกัน / เคน โมริ, เขียน ; มารินา โคบายาชิ, แปล.
ชื่อผู้แต่งโมริ, เคน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2558.
เลขเรียกGC220.4.J3 ม943 2558,808.8436 ม943ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนยวม รอเราอยู่ / ผู้เรียบเรียง พลชัย เพชรปลอด
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกDS589.M2 ข529,915.9366 พ439ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่มขืน : มายาคติ และความรุนแรงซ้ำซ้อน / กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์นครปฐม : สมาคมเพศวิถีศึกษา, 2558
เลขเรียกHV6558 ข4 2558,364.1532 ข237ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่วงผญา : ก้าวสู่ศตวรรษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น / ปนัดดา โต...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ ; สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกDS588.N86 ช52,306.095936 ข249ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากร กรณีการพัฒนาข้อบัญญัติท้องถิ่นตำบลทาเหนือ : เอก...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558
เลขเรียกQH77.T5 ร6ค 2558,333.7 ข289ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยของสภาพัฒนาการเมือง / บรรณาธิการ ทศพล สมพงษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกJQ1745 ข289,320.09593 ข291ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับการสูญเสียพื้นที่ป่า : ปัญหาและทางออก = Highland maize farming and deforestion...
ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2558.
เลขเรียกHD9049.C7 ส722,633.15 ส722ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเหนือคน เจริญ สิริวัฒนภักดี / เกียรตินันทน์.
ชื่อผู้แต่งเกียรตินันทน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2558.
เลขเรียกHF5386 ก8ค 2558,923.8593 ก853ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนแพ้มองแต่ปัญหา คนชนะมองหาทางออก / คิมซองโฮ เขียน ; ภัททิรา จิตต์เกษม แปล.
ชื่อผู้แต่งคิม, ซองโฮ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW-TO, 2558.
เลขเรียกHD58.8 ค6ค 2558,658.04 ค451ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครัวคู่บ้าน : kitchen design & ideas / เศรษฐพงศ์ เผ่าวัฒนา
ชื่อผู้แต่งเศรษฐพงศ์ เผ่าวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2558.
เลขเรียกNK2117.K5 ศ855,747.797 ศ855ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย / สุรชาติ บำรุงสุข.
ชื่อผู้แต่งสุรชาติ บำรุงสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2558.
เลขเรียกUA10.5 ส7ค 2558,355.03 ส848ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ ศึกษากรณีพิเศษในประเทศอินเดีย : สำหรับนักศึกษาทางด้านบริหารรัฐกิจ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ก.พลการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกJF1358.T5 ค56 2558,351.54 ค181 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความลับของเศษเหรียญใช้เงินก้อนเล็กดึงดูดเงินก้อนโต / Kameda Junichiro (คะเมะดะ จุนอิชิโร) ; บรรเจิด...
ชื่อผู้แต่งจุนอิชิโร, คะเมะดะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558.
เลขเรียกHG179 จ636,332.024 ค115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา