Found: 344  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดความสุขของประชาชนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา : รายงานการวิจัย / โดย พระมหาส...
ชื่อผู้แต่งพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น).
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกBQ4570.H3 พ4ก 2558,294.3444 พ358ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารองค์กร : แนวคิดการสร้างชื่อเสียงอย่างยั่งยืน = Corporate communication : strategic concep...
ชื่อผู้แต่งรุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกHD30.3 ร633,658.45 ร633ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุบาลม้าน้ำหนาม Hippocampus spinosissimus weber, 1913 ด้วยอาหารมีชีวิตชนิดต่างๆ [จุลสาร] = Nur...
ชื่อผู้แต่งสามารถ เดชสถิตย์.
พิมพลักษณ์กระบี่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่, 2558.
เลขเรียกSF ส6ก 2558,639.376798 ส654ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบการทนไฟของโครงสร้าง = Fire resistance design of structure / ปฐเมศ ผาณิตพจมาน
ชื่อผู้แต่งปฐเมศ ผาณิตพจมาน
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558.
เลขเรียกTH1088.56 ป145 2558,624.18341 ป175ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน = Design of post-tensioned flat slab / มั่น ศรีเรือนทอง
ชื่อผู้แต่งมั่น ศรีเรือนทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ฤทธา, 2558.
เลขเรียกTA682.5 ม359,624.183412 ม116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้า= Electrical system design / ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติอนันต์ ครีเอชั่น, 2558.
เลขเรียกTK 454 ป414ก 2558,621.3 ป412ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสะพาน = Bridge design / ทศพล ปิ่นแก้ว และมนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา
ชื่อผู้แต่งทศพล ปิ่นแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นจิเนียริ่ง เอ็กซ์เพิร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.
เลขเรียกTG260 ท238,624.2 ท186ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ = Website design / จรุงยศ อรัณยะนาค.
ชื่อผู้แต่งจรุงยศ อรัณยะนาค.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2558.
เลขเรียกTK5105.888 จ4ก 2558,004.678 จ171ก 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินทางของกัลลิเวอร์ / โจนาธาน สวิฟต์, เขียน ; อัจฉรา ประดิษฐ์, แปล ; ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์, ว...
ชื่อผู้แต่งสวีฟต์, โจนาธาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2558.
เลขเรียก823 ส437ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้บริการ/ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกZ675.S3 ก64 2558,027.8 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองวัฒนธรรมไทย : ว่าด้วยความทรงจำ/วาทกรรม/อำนาจ / ประจักษ์ ก้องกีรติ
ชื่อผู้แต่งประจักษ์ ก้องกีรติ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558
เลขเรียกJQ1749.A5 ป47,320.9593 ป222ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 14 : พิศ(ษ)ผู้หญิงในชีวิตของ "สันติวิธี" / ชัยวัฒน์ สถาอ...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สถาอานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียกJZ5578 ช6ก 2558,305.42 ช432พ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการโฆษณากับพฤติกรรมผู้บริโภค = Advertising and consumer behavior / ปฐมาพร เนตินันทน์
ชื่อผู้แต่งปฐมาพร เนตินันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
เลขเรียกHF5832 ป3ก 2556,659.1 ป145ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกินให้เหมาะเพราะกรุ๊ปเลือดต่างกัน / บัญชา แดงเนียม
ชื่อผู้แต่งบัญชา แดงเนียม
พิมพลักษณ์อมรินทร์เฮลท์ : กรุงเทพฯ, 2558
เลขเรียกQU145 บ6ก 2558,641.563 บ253ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา