Found: 344  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจร้านขายยายุคใหม่ : ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จง่ายนิดเดียว!! เล่ม 1 เตรียมตัว เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แลงเกวจเซ็นเตอร์ & แอดเวอร์ทิสเมนท์, 2558, [2015].
เลขเรียกQV737 ก6 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารบุคลากรแบบ 360 องศา : เทคนิคการสร้างองค์การสู่ happy workplace / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดีการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกHF5549.5.M3 อ631บ,658.3 อ631ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับถั่วเมล็ดแห้ง : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Good Agricultural practices fo...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2558
เลขเรียกSB177.L45 ก469 2558,635.65 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มห่าน : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Good Agricultural practices for Go...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2558
เลขเรียกSF505 ก469 2558,636.598 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 : การปรับเปลี่ยนการศึกษาแพทยศาสตร์เพื่อผลิตแพทย์สู่สังคม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ (ครั้งที่ 9 : 2558 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกW18 ก6 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด / ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล.
ชื่อผู้แต่งชฎาภรณ์ วัฒนวิไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกRG571 ช114 2558,WY157 ช2ก 2558,618.2 ช113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว / เกสรา ศรีพิชญาการ
ชื่อผู้แต่งเกสรา ศรีพิชญาการ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียกRT120.E4 ก822 2558,WY160 ก882 2558,610.73 ก85ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีเชิงวัตถุ / วรรณวิภา ติตถะสิริ
ชื่อผู้แต่งวรรณวิภา ติตถะสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเปเปอร์เมท (ประเทศไทย), 2558.
เลขเรียกQA76.64 ว259,658.4038 ว259ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพิจารณาตรวจสอบแผนที่ในคดีปราสาทพระวิหาร ที่ได้นำเสนอในช่วงปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2505 รวมทั้งแผนที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกDS554.98.P7 ก494,341.42 ส181ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวาดเส้น Drawing(ฉบับปรับปรุง) / วิศิษฐ พิมพิมล.
ชื่อผู้แต่งวิศิษฐ พิมพิมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2558.
เลขเรียกNC 710 ว762ก 2558,741 ว763ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้าง 1 / ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ, นิพนธ์ รัตนาวังเจริญ.
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียกTA645 ณ6ก 2558,624.171 ณ336ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดนครศ...
ชื่อผู้แต่งรงค์ บุญสวยขวัญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกJQ1749.A53N6 ร2ก 2558,324.593 ร121ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา