Found: 255  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ = Professional business writing / ณัฐวิภา วิริยา
ชื่อผู้แต่งณัฐวิภา วิริยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท, 2558.
เลขเรียกPE1479.B87 ณ359,421 ณ359ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมทรัพยากรห้องสมุดเพื่อให้บริการ/ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข...
ชื่อผู้แต่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกZ675.S3 ก64 2558,027.8 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งทำนองสอดประสาน ณัชชา พันธุ์เจริญ [Text]
ชื่อผู้แต่งณัชชา พันธุ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกศกะรัต, 2558
เลขเรียก781.28 ณ212ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งนวนิยาย = Novel writing / สมเกียรติ รักษ์มณี
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ รักษ์มณี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2558
เลขเรียกPN3365 .ส445 2558,808.3 ส232ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจอ่านงบการเงิน : สำหรับนักลงทุนหุ้น / เอิญ สุริยะฉาย
ชื่อผู้แต่งเอิญ สุริยะฉาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียกHF5681.B2 อ918,657.3 อ918ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการเสรีไทยกับวีรกรรมกู้ชาติ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร text
ชื่อผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2558
เลขเรียกDS585 ว6ข 2558,940.53593 ว555ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่มขืน : มายาคติ และความรุนแรงซ้ำซ้อน / กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์นครปฐม : สมาคมเพศวิถีศึกษา, 2558
เลขเรียกHV6558 ข4 2558,364.1532 ข237ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2557 / การเคหะแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งการเคหะแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียกสร 363.5 ก642ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลแ...
ชื่อผู้แต่งเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558
เลขเรียกQH541 ผ779,333.91714 ผ779ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ/ สุ...
ชื่อผู้แต่งสุจริต คูณธนกุลวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558
เลขเรียกTC513.T5 ส749,333.7314 ส753ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ...
ชื่อผู้แต่งพิชญ์ รัชฏาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2558.
เลขเรียกTD794.2 พ639,333.72 พ323ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน / จัดทำโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558
เลขเรียก372.7 ค129ป1 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า / มงคล เดชนครินทร์
ชื่อผู้แต่งมงคล เดชนครินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกTK146 ม-ค 2558,515.7 ม114ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคติชนในบริบทข้ามพรมแดน : งานปอยไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร ณ ถลาง และ สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ text
ชื่อผู้แต่งศิริพร ณ ถลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกGR312.2.ช9 ศ64,398.09593 ศ444ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนขี่เสือ / ภวานี ภัฏฏาจารย์ เขียน ; จิตร ภูมิศักดิ์ แปล
ชื่อผู้แต่งภวานี ภัฏฏาจารย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชนนิยม, 2558
เลขเรียกPK4142.B48 ภ56 2558,891.436 ภ172ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา