Found: 255  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพิจารณาตรวจสอบแผนที่ในคดีปราสาทพระวิหาร ที่ได้นำเสนอในช่วงปี พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2505 รวมทั้งแผนที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกDS554.98.P7 ก494,341.42 ส181ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ โดย บาทหลวง/นักบวชคาทอลิก : ปรากฎการณ์ ผลกระทบ สาเหตุ และทางออกจากวิกฤต ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งตาเลนท์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : อัญญา, 2558.
เลขเรียก364.153 ห1531ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการตัดสินใจ = Planning and decision-making / พระครูนิพิษฐ์สมาจาร, ชาญชัย อาจินสมาจาร
ชื่อผู้แต่งพระครูนิพิษฐ์สมาจาร
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ, 2558.
เลขเรียกHD30.23 พ322,658.401 พ171ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและควบคุมการผลิต = ณฐา คุปตัษเฐียร [text] Production Planning & Control /
ชื่อผู้แต่งณฐา คุปตัษเฐียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกTS176 ณ119,658.51 ณ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางธุรกิจ การวางแผน และการควบคุมทางการเงิน หน่วยที่ 1-8 = Business research and financial pl...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกHD 30.4 ม247อ,658.072 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์ / ลือชา ลดาชาติ
ชื่อผู้แต่งลือชา ลดาชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกH62 ล-ก 2558,001.42 ล518ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัย / โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์,...
ชื่อผู้แต่งเดือนเด่น นิคมบริรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558.
เลขเรียก340.09593 ด6115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณ= Quantitative Analysis/ ครรชิต เชือขำ.
ชื่อผู้แต่งครรชิต เชือขำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2558.
เลขเรียกHB 135 ค17 2559,658.403 ค153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้าง 1 / ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ, นิพนธ์ รัตนาวังเจริญ.
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
เลขเรียกTA645 ณ6ก 2558,624.171 ณ336ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติตนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...
ชื่อผู้แต่งกริช ภัทรภาคิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2558.
เลขเรียก378.12 ก173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง / ทิพย์พาพร ตันติสุนทร.
ชื่อผู้แต่งทิพย์พาพร ตันติสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2558.
เลขเรียกLC1091 ท236 2558,370.115 ท463ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสวดมนต์ การสวดมนต์ข้ามปีและความสุขของพุทธศาสนิกชนไทย = Prayers, New Year's prayers and happiness...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
เลขเรียกBQ5631 ก64,294.313 ก641 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสะพาน = Bridge design / ทศพล ปิ่นแก้ว และมนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา
ชื่อผู้แต่งทศพล ปิ่นแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็นจิเนียริ่ง เอ็กซ์เพิร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล, 2558.
เลขเรียกTG260 ท238,624.2 ท186ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร / ปาริชาต เตชะ.
ชื่อผู้แต่งปาริชาต เตชะ.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2558.
เลขเรียกLB2806.15 ป554ก 2558,375 ป273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา