Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของกลอยพันธุ์ข้าวเหนียวและกลอยพันธุ์ข้าวเจ้า / สายัณห์ กันตรง
ชื่อผู้แต่งสายัณห์ กันตรง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก635.21 ส665ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการหรื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
เลขเรียก352.12 ก522 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัย การสำรวจแพลงค์ตอนพืชในสถาบันราชภัฏนครปฐม / โดย กฤษณ์ หัสเขตร์, ชัยสิทธิ หอมชื่น
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ หัสเขตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก578.776 ก281ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การตรวจหาปริมาณปรอทในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณแม่น้ำแม่กลอง = An investigatio...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิวา สินศิริ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก628.1682 ร622ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพทางด้านบักเตรีของน้ำดื่มบรรจุขวดที่วางจำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม...
ชื่อผู้แต่งขวัญชัย คูเจริญไพศาล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก663.61 ข262ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปริมาณของหัวเชื้อ Acetobacter aceti ที่เหมาะสมในการผลิตน้ำส้มสายชูหมัก จากน้ำ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ จินตศิริกูล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก664.55 ป412ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปริมาณสาร เมธิล พาราไธออน และมาลาไธอออนที่ตกค้างในผักสด = A study on the res...
ชื่อผู้แต่งกานดา ไผ่หยกงาม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก547.07 ก432ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายคลอเรลลาในอาหารต่างชนิดกัน / โดย ปริวรรต วิเศษ...
ชื่อผู้แต่งปริวรรต วิเศษขลา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก589.3 ป461ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง ผลของการใช้โซเดียมไนไตรท์ โปแตสเซียมไนแตรท ร่วมกับ กรดแอล-แอสคอร์บิด ต่อคุณภาพแหนม = ...
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช ชีช้าง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก641.46 ป621ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง ผลของอุณภูมิต่อความสามารถในการเข้าทำลายและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอย Steinernema car...
ชื่อผู้แต่งมนธิชา ชูอิฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2540
เลขเรียก592.64 ม156ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : รายงานผลการวิจัย / สำนักงานปลัดกระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540
เลขเรียก371.2913 ป521 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการคุรุทายาท ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2535-2539) / กร...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540
เลขเรียก370.71 ก169ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาครู สถาบันราชภัฏ / คณะกรรมการพัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาครู...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ คณะกรรมการพัฒนาระบบสรรหานักศึกษา ครู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาระบบการสรรหานักศึกษา ครู สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2540
เลขเรียก378.124 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมเพิ่มเติมของอาจารย์เกษตรในหน่วยงานหรือ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540
เลขเรียก370.7 ร451 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประเมินผลงานพัฒนาบุคลากร : การเตรียมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540
เลขเรียก372.1201 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา