Found: 151  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี อนุสรณ์สาร อาจารย์นิลรัตน์ บรรณาสิทธิ์วรสาสน์ / ส่องสี ชุติวงศ์, และคณะ.
ชื่อผู้แต่งส่องสี ชุติวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2540.
เลขเรียก089.593 ส19ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 โครงงานคณิตศาสตร์ = 101 Mathematical projects / by Brain Bolt and David Hobbs; ยุพิน พิพิธกุล,...
ชื่อผู้แต่งบอล์ท, เบรน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540.
เลขเรียกQA93 บ245,510.7 ย421ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง800 ปัญหาภาษาอังกฤษ / โดย นาฏยา วิพุธศิริ.
ชื่อผู้แต่งนาฏยา วิพุธศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกPE1111 น6ป 2540,428 น222ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMicrosoft บริหารงานสู่ความสำเร็จด้วย Project 98 : เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว พร้อมปฏิบัติได้จริง / พว...
ชื่อผู้แต่งพวงแก้ว แสงตระกูลเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัสเซส มีเดีย, [254-]
เลขเรียกHD69.P75 พ462,005.369 พ462ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มสนทนาภาษอังกฤษ = Effective techniques for english conversation gro...
ชื่อผู้แต่งด็อบสัน, จูเลีย เอ็ม.
พิมพลักษณ์ยะลา : ศิริวัฒน์, 2540.
เลขเรียก428.24 ด19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธ์เบญจมาศด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : รายงานวิจัย / อรุณี ม่วงแก้วงาม.
ชื่อผู้แต่งอรุณี ม่วงแก้วงาม.
พิมพลักษณ์เมืองยะลา สถาบันราชภัฏยะลา 2540.
เลขเรียกวจ 631.53 อ174ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2538 / สถาบันราชภัฏยะลา.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏยะลา.
พิมพลักษณ์ยะลา : สถาบันราชภัฏยะลา, 2540.
เลขเรียก378 ส142ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบัตรรายการหนังสือตามกฎ AACR2 / รัถพร ซังธาดา.
ชื่อผู้แต่งรัถพร ซังธาดา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
เลขเรียก025.32 ร114ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการการประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งจรรยารักษ์ ลำจำปา.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกThesis 371.102 จ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการของรัฐในยุคโลกาภิวัตน์ / ธงชัย สันติวงษ์
ชื่อผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539.
เลขเรียกJQ1745.A1 อ884 ล.7,352.63 ธ118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตรัง = Acad...
ชื่อผู้แต่งบุญมี แก้วห้าประการ.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกThesis 371.20092 บ243ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน์ : การดำเนินการที่ผ่านมาและการดำเนินการที่ต้องผลักดันต่อไป / โภ...
ชื่อผู้แต่งโภคิน พลกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กราฟิคฟอร์แมท, 2540.
เลขเรียก352.63 ภ919ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตถาดจากเส้นใยใบสัปปะรด = Production of tray from pineapple leaf fiber / แสงสุรีย์ โรจน์สกุลวง...
ชื่อผู้แต่งแสงสุรีย์ โรจน์สกุลวงศ์.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกThesis 658.8 ส281ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา