Found: 3  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบัตรรายการหนังสือตามหลักเกณฑ์ AACR 2 / สุภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกZ694 ส7ก 2540,025.32 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกและจัดหาทรัพยากรห้องสมุด / ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์.
ชื่อผู้แต่งธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2540.
เลขเรียกZ689 ธ6 2540,025.2 ธ 633 ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น : เอกสารการสอนชุดวิชา 13201= Introduction to information science / สาขาวิช...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
เลขเรียกZ 665 ส668 2540,020 ส668 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา